Przygotowanie do EGZAMINÓW DLA STUDENTÓW FILOLOGII ORAZ ROSJOZNAWSTWA

Kursy prowadzone przez RwK-CNiTJR stanowią wsparcie dla przyszłych absolwentów studiów związanych z językiem rosyjskim oraz kulturą, historią, literaturą, religią, myślą filozoficzną i życiem politycznym Rosji. Oferta ta powstała na bazie doświadczeń lektorów firmy i pracy z osobami studiującymi na tych kierunkach. Znamy struktury egzaminów na poszczególnych kierunkach, co umożliwia nam gruntowniejsze przygotowanie Uczących się do egzaminu z języka rosyjskiego.


Przygotowanie do EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH

Oferta skierowana jest do gimnazjalistów oraz do młodzieży, zamierzającej kontynuować naukę tego języka w szkole średniej. Prowadzący zajęcia to osoby znające również program nauczania języka rosyjskiego w gimnazjum, posiadające doświadczenie w pracy z młodzieżą. Zdajemy sobie sprawę z wszelkich emocji, wynikających ze zdawania po raz pierwszy w życiu egzaminu, toteż staramy się przygotować do niego młodych ludzi w sposób bezbolesny.

Przygotowanie do EGZAMINÓW MATURALNYCH

Kursy maturalne z języka rosyjskiego mają na celu przygotowanie abiturienta szkoły średniej do egzaminu ustnego oraz pisemnego z języka rosyjskiego na poziom podstawowy lub rozszerzony. W tym celu, w zależności od poziomu, uczący się nabywa m. in umiejętności tworzenia różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym, leksykalnym w zakresie tematów związanych z życiem powszednim. Uczący się wykazuje w toku nauki umiejętność rozumienia ze słuchu tekstu jak również tekstu czytanego. Ponadto potrafi tworzyć tekst w postaci krótszej i dłuższej wypowiedzi. Nabywa umiejętności reagowania językowego w postaci słownej i pisemnej oraz przetwarzania tekstu w zakresie mówienia i pisania.Przygotowanie do EGZAMINÓW MATURALNYCH

Kursy maturalne z języka rosyjskiego mają na celu przygotowanie abiturienta szkoły średniej do egzaminu ustnego oraz pisemnego z języka rosyjskiego na poziom podstawowy lub rozszerzony. W tym celu, w zależności od poziomu, uczący się nabywa m. in umiejętności tworzenia różnorodnych struktur leksykalno-gramatycznych umożliwiających formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym, leksykalnym w zakresie tematów związanych z życiem powszednim. Uczący się wykazuje w toku nauki umiejętność rozumienia ze słuchu tekstu jak również tekstu czytanego. Ponadto potrafi tworzyć tekst w postaci krótszej i dłuższej wypowiedzi. Nabywa umiejętności reagowania językowego w postaci słownej i pisemnej oraz przetwarzania tekstu w zakresie mówienia i pisania.


Przygotowanie do EGZAMINÓW na STUDIA DOKTORANCKIE

Zajęcia tego typu są podzielone na zakres ogólno językowy oraz specjalistyczny. Materiał ogólny obejmuje umiejętność komunikowania się na tematy związane z życiem codziennym. Zakres materiału specjalistycznego zawiera w sobie przedstawienie w języku obcym własnej biografii, streszczenie swojej rozprawy doktorskiej, interpretację dorobku bibliograficznego, a także zapoznanie się z tekstem specjalistycznym, dokonanie jego streszczenia i tłumaczenie na język ojczysty. Uczący się potrafi podjąć konwersację na temat zagadnień poruszanych w artykułach naukowych.

Przygotowanie do EGZAMINÓW NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO

Tłumacz przysięgły to osoba charakteryzująca się wysokim poziomem znajomości języka obcego, technik tłumaczeniowych, wiedzy na temat realiów społecznych, gospodarczych i prawnych języka na/z którego tłumaczy. Jako jedyna firma językowa w Krakowie, RwK-CNiTJR prowadzi kursy przygotowujące do EGZAMINÓW NA TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO. Doświadczenie właściciela firmy, samego będącego tłumaczem przysięgłym http://tlumacze.ms.gov.pl/index.php?id=8660 oraz jego kilkuletnia współpraca z organami sprawiedliwości, jak również znajomość realiów pracy tłumacza mają niebagatelny wpływ na sposób prowadzenia przez niego zajęć. Opierają się one w głównej mierze na praktyce. Uczący się ćwiczy przekład na język rosyjski polskich pism procesowych i sądowych, sporządzanych w procesie karnym i cywilnym, takich jak postanowienia wydawane przez prokuraturę i sąd, protokół czynności procesowej, akt oskarżenia, pozew, wyrok i innych. Tłumaczenia opatrzone są również komentarzem prawniczym uzasadniającym wybór terminologii i frazeologii specjalistycznej. Uczestnicy poznają w praktyce zasady sporządzania tłumaczenia poświadczonego.

Przygotowanie do EGZAMINU RESORTOWEGO Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W MINISTERSTWIE SPRAW ZAGRANICZNYCH

Aplikacja dyplomatyczno-konsularna w MSZ jest początkowym etapem kariery dyplomatycznej. Jednym z wymagań, stawianych przez Ministerstwo jest potwierdzona znajomość dwóch języków obcych. Kandydaci, którzy nie mają potwierdzonej znajomości języków obcych, mogą przystąpić do egzaminów resortowych z języków obcych przed komisją resortową MSZ. Klientami firmy RwK-CNiTJR były również osoby ubiegające się o tę pozycję, które z powodzeniem zdały egzamin resortowy z języka rosyjskiego. Znamy zasady i sposób, w jaki przebiega powyższy egzamin, dlatego też bez problemów jesteśmy w stanie przygotować Państwa do niego.