Gramatyka języka rosyjskiego

0
11
4/5 - (1 vote)

Alfabet i wymowa

Cyrylica

Język rosyjski używa alfabetu cyrylickiego, który składa się z 33 liter. Cyrylica różni się znacznie od alfabetu łacińskiego, używanego w języku polskim, co może stanowić wyzwanie dla początkujących uczących się języka rosyjskiego. Oto pełna lista liter alfabetu cyrylickiego wraz z ich odpowiednikami fonetycznymi:

LiteraWymowa
А аa
Б бb
В вw
Г гg
Д дd
Е еje/e
Ё ёjo
Ж жż
З зz
И иi
Й йj
К кk
Л лl
М мm
Н нn
О оo
П пp
Р рr
С сs
Т тt
У уu
Ф фf
Х хch/h
Ц цc
Ч чcz
Ш шsz
Щ щszcz
Ы ыy
Э эe
Ю юju
Я яja

Fonetyka

Fonetyka języka rosyjskiego może wydawać się skomplikowana dla osób nieznających cyrylicy, jednak zrozumienie podstawowych zasad wymowy liter jest kluczem do poprawnej nauki języka.

Podstawowe zasady wymowy:

 • Litery Е, Ё, И, Ю, Я zmieniają swoją wymowę w zależności od ich pozycji w wyrazie oraz od tego, czy są poprzedzone miękkimi, czy twardymi spółgłoskami.
 • Litera Ы nie ma bezpośredniego odpowiednika w języku polskim i wymaga osobnego treningu wymowy.

Przykłady wymowy:

 • Слово (słowo) – wyraz, słowo
 • Здравствуйте (zdrastwujtie) – dzień dobry
 • Человек (czelovek) – człowiek

Akcent

Akcent w języku rosyjskim jest ruchomy i może padać na różne sylaby w zależności od formy gramatycznej wyrazu. Akcentowana sylaba jest zawsze wymawiana z większą siłą i często z dłuższym dźwiękiem. Nie istnieje stała reguła określająca pozycję akcentu, dlatego nauka akcentuacji wymaga zapamiętania poszczególnych form wyrazów.

Przykłady akcentuacji:

 • дом (dom) – dom, ale дома (doma) – domu
 • вода (voda) – woda, ale воды (vody) – wody

Zrozumienie alfabetu cyrylickiego oraz podstawowych zasad wymowy i akcentowania to fundament nauki języka rosyjskiego. Prawidłowa wymowa liter i sylab jest kluczowa do skutecznej komunikacji w tym języku.

Rzeczowniki

Rodzaje gramatyczne

W języku rosyjskim rzeczowniki mają trzy rodzaje gramatyczne: męski, żeński i nijaki. Rozpoznawanie rodzaju rzeczownika jest kluczowe, ponieważ wpływa na odmianę rzeczowników przez przypadki oraz na zgodność z innymi częściami mowy, takimi jak przymiotniki i czasowniki.

 • Rzeczowniki męskie: Zazwyczaj kończą się na spółgłoskę lub na literę й. Przykłady: стол (stół), музей (muzeum).
 • Rzeczowniki żeńskie: Najczęściej kończą się na literę а lub я. Przykłady: книга (książka), семья (rodzina).
 • Rzeczowniki nijakie: Kończą się na litery о lub е. Przykłady: окно (okno), море (morze).

Liczba mnoga

Tworzenie liczby mnogiej w języku rosyjskim zależy od rodzaju rzeczownika i jego końcówki. Oto podstawowe zasady:

 • Rzeczowniki męskie: Dodajemy końcówkę ы lub и (jeśli po spółgłosce miękkiej). Przykłady: столы (stoły), музеи (muzea).
 • Rzeczowniki żeńskie: Zmieniamy końcówkę а na ы lub и, a я na и. Przykłady: книги (książki), семьи (rodziny).
 • Rzeczowniki nijakie: Zmieniamy końcówkę о na а lub е na я. Przykłady: окна (okna), моря (morza).

Przypadki

Rzeczowniki w języku rosyjskim odmieniają się przez sześć przypadków: mianownik (именительный), dopełniacz (родительный), celownik (дательный), biernik (винительный), narzędnik (творительный) i miejscownik (предложный). Każdy przypadek ma swoje funkcje i odpowiednie końcówki.

 • Mianownik (именительный): Używany jako podmiot zdania. Przykład: стол (stół).
 • Dopełniacz (родительный): Odpowiada na pytania kogo? czego?. Przykład: стола (stołu).
 • Celownik (дательный): Odpowiada na pytania komu? czemu?. Przykład: столу (stołowi).
 • Biernik (винительный): Odpowiada na pytania kogo? co?. Przykład: стол (stół).
 • Narzędnik (творительный): Odpowiada na pytania z kim? z czym?. Przykład: столом (stołem).
 • Miejscownik (предложный): Odpowiada na pytania o
  kim? o czym?
  . Przykład: о столе (o stole).

Przykłady odmiany przez przypadki:

 • Мама (mama):
  • Мама (mama) – Mianownik
  • Мамы (mamy) – Dopełniacz
  • Маме (mamie) – Celownik
  • Маму (mamę) – Biernik
  • Мамой (mamą) – Narzędnik
  • О маме (o mamie) – Miejscownik

Znajomość rodzajów gramatycznych, liczby mnogiej oraz przypadków rzeczowników jest niezbędna do prawidłowego posługiwania się językiem rosyjskim. Przyswojenie tych zasad umożliwia poprawne konstruowanie zdań i skuteczną komunikację.

Czasowniki

Aspekt

Język rosyjski posiada unikalny system aspektu czasowników, który dzieli czasowniki na dokonane i niedokonane. Aspekt czasownika określa, czy czynność jest zakończona (dokonana), czy też nie (niedokonana).

 • Czasowniki niedokonane (несовершенный вид) opisują czynności, które trwają, powtarzają się lub są nieokreślone w czasie. Przykład: читать (czytać).
 • Czasowniki dokonane (совершенный вид) opisują czynności zakończone lub jednorazowe. Przykład: прочитать (przeczytać).

Aspekt czasownika jest istotny przy wyrażaniu zamiaru, planów oraz ukończenia działań.

Odmiana przez osoby

Czasowniki w języku rosyjskim odmieniają się przez osoby, liczby i czasy. Wyróżniamy trzy osoby w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 • Liczba pojedyncza:
  • Ja (я) – первая личность
  • Ty (ты) – вторая личность
  • On/Ona/Ono (он/она/оно) – третья личность
 • Liczba mnoga:
  • My (мы) – первая личность
  • Wy (вы) – вторая личность
  • Oni (они) – третья личность

Przykład odmiany czasownika читать (czytać) w czasie teraźniejszym:

 • Я читаю (ja czytam)
 • Ты читаешь (ty czytasz)
 • Он/она/оно читает (on/ona/ono czyta)
 • Мы читаем (my czytamy)
 • Вы читаете (wy czytacie)
 • Они читают (oni czytają)

Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne w języku rosyjskim charakteryzują się obecnością końcówki -ся lub -сь. Te czasowniki wskazują na czynność zwrotną lub taką, która dotyczy podmiotu.

 • Przykłady czasowników zwrotnych:
  • Мыться (myć się)
  • Учиться (uczyć się)
  • Смеяться (śmiać się)

Czasowniki zwrotne odmieniają się podobnie jak czasowniki zwykłe, z tym że zachowują końcówkę zwrotną.

**Przykład odmiany czasownika мыться (myć się) w czasie teraźniejszym:

 • Я моюсь (ja myję się)
 • Ты моешься (ty myjesz się)
 • Он/она/оно моется (on/ona/ono myje się)
 • Мы моемся (my myjemy się)
 • Вы моетесь (wy myjecie się)
 • Они моются (oni myją się)

Zrozumienie aspektu, odmiany przez osoby oraz czasowników zwrotnych jest kluczowe dla poprawnego użycia czasowników w języku rosyjskim. Poprawna odmiana czasowników pozwala na precyzyjne wyrażanie myśli i działań w różnych kontekstach.

Przymiotniki i przysłówki

Odmiana przymiotników

Przymiotniki w języku rosyjskim odmieniają się przez rodzaje, liczby i przypadki, aby zgadzać się z rzeczownikami, które opisują. Wyróżniamy trzy rodzaje przymiotników: męski, żeński i nijaki oraz liczbę mnogą.

Odmiana przymiotników w mianowniku:

 • Rodzaj męski: końcówki -ый, -ий, -ой. Przykład: новый (nowy), красивый (piękny).
 • Rodzaj żeński: końcówka -ая. Przykład: новая (nowa), красивая (piękna).
 • Rodzaj nijaki: końcówka -ое. Przykład: новое (nowe), красивое (piękne).
 • Liczba mnoga: końcówka -ые, -ие. Przykład: новые (nowe), красивые (piękne).

Przykład odmiany przymiotnika новый (nowy) w mianowniku:

 • новый (nowy) – rodzaj męski
 • новая (nowa) – rodzaj żeński
 • новое (nowe) – rodzaj nijaki
 • новые (nowe) – liczba mnoga

Stopniowanie przymiotników

Przymiotniki w języku rosyjskim mają trzy stopnie: równy, wyższy i najwyższy.

 • Stopień równy: podstawowa forma przymiotnika. Przykład: красивый (piękny).
 • Stopień wyższy: tworzy się przez dodanie końcówki -ее lub -ей do przymiotnika. Przykład: красивее (piękniejszy).
 • Stopień najwyższy: tworzy się przez dodanie przedrostka наи- i końcówki -ейший lub -ейшая. Przykład: наикрасивейший (najpiękniejszy).

Przykład stopniowania przymiotnika красивый (piękny):

 • красивый (piękny) – stopień równy
 • красивее (piękniejszy) – stopień wyższy
 • наикрасивейший (najpiękniejszy) – stopień najwyższy

Przysłówki

Przysłówki w języku rosyjskim opisują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki. Tworzy się je najczęściej przez dodanie końcówki lub do przymiotnika.

Przykłady tworzenia przysłówków:

 • красивый (piękny) -> красиво (pięknie)
 • быстрый (szybki) -> быстро (szybko)

Przysłówki także mogą mieć stopnie wyższy i najwyższy, podobnie jak przymiotniki.

Przykład stopniowania przysłówka красиво (pięknie):

 • красиво (pięknie) – stopień równy
 • красивее (piękniej) – stopień wyższy
 • наикрасивейше (najpiękniej) – stopień najwyższy

Znajomość odmiany przymiotników oraz tworzenia i stopniowania przysłówków pozwala na dokładne i zrozumiałe wyrażanie cech oraz jakości w języku rosyjskim. Poprawne użycie tych części mowy jest niezbędne do precyzyjnego opisu rzeczywistości.

Składnia i budowa zdań

Struktura zdania

W języku rosyjskim szyk wyrazów w zdaniu jest dość elastyczny, jednak istnieją pewne podstawowe zasady. Typowy rosyjski szyk zdania to Podmiot – Orzeczenie – Dopełnienie (SVO – Subject-Verb-Object). Mimo to, ze względu na końcówki przypadków, możliwe jest przestawianie wyrazów bez zmiany podstawowego znaczenia zdania.

Przykład podstawowego szyku zdania:

 • Я люблю книгу (Ja kocham książkę).
  • Podmiot: Я (ja)
  • Orzeczenie: люблю (kocham)
  • Dopełnienie: книгу (książkę)

Przykład elastyczności szyku:

 • Книгу я люблю (Książkę ja kocham).
  • Znaczenie zdania pozostaje to samo, chociaż zmienia się nacisk na poszczególne elementy.

Zdania złożone

Zdania złożone w języku rosyjskim mogą być współrzędnie i podrzędnie złożone.

 • Zdania współrzędnie złożone: Łączą dwie niezależne części zdania za pomocą spójników takich jak „и” (i), „а” (a), „но” (ale).
  • Пример: Я читаю книгу, и мой друг пишет письмо (Ja czytam książkę, a mój przyjaciel pisze list).
 • Zdania podrzędnie złożone: Jedna część zdania zależy od drugiej i jest z nią połączona za pomocą spójników takich jak „что” (że), „когда” (kiedy), „потому что” (ponieważ).
  • Пример: Я читаю книгу, потому что люблю читать (Ja czytam książkę, ponieważ lubię czytać).

Wyrażenia idiomatyczne

Wyrażenia idiomatyczne to zwroty, które mają ustalone znaczenie i nie zawsze można je dosłownie przetłumaczyć. Znajomość idiomów jest ważna dla zrozumienia języka mówionego i pisemnego w jego pełnym kontekście kulturowym.

Przykłady wyrażeń idiomatycznych:

 • Ни пуха ни пера (dosłownie: „Ani puchu, ani pióra”) – Powodzenia!
 • Бить баклуши (dosłownie: „Bić bakłusze”) – Nic nie robić, leniuchować.
 • Ломать голову (dosłownie: „Łamać głowę”) – Intensywnie myśleć, łamać sobie głowę nad czymś.

Zrozumienie struktury zdań, budowy zdań złożonych oraz idiomatycznych zwrotów jest kluczowe dla płynności językowej i naturalności wypowiedzi. Te elementy składni pomagają w wyrażaniu skomplikowanych myśli i zrozumieniu subtelności języka rosyjskiego.