Liczba mnoga w języku rosyjskim

0
10
4/5 - (1 vote)

Wprowadzenie do liczby mnogiej

Liczba mnoga jest jednym z kluczowych aspektów gramatyki w języku rosyjskim. Używana jest do określania większej liczby obiektów, osób czy zjawisk, a jej poprawne stosowanie jest niezbędne do efektywnej komunikacji. Język rosyjski, podobnie jak wiele innych języków słowiańskich, posiada skomplikowany system odmiany rzeczowników, przymiotników i czasowników, który różni się od systemu w języku polskim.

Podstawowe zasady liczby mnogiej

W języku rosyjskim, podobnie jak w polskim, liczba mnoga różni się od liczby pojedynczej nie tylko w zakresie formy gramatycznej, ale również w odmianie przez przypadki. Każda z głównych części mowy, czyli rzeczowniki, przymiotniki i czasowniki, ma swoje specyficzne zasady tworzenia liczby mnogiej.

Zmiany końcówek rzeczowników

Rzeczowniki w liczbie mnogiej zmieniają swoje końcówki w zależności od rodzaju i deklinacji. Na przykład:

 • Rzeczowniki rodzaju męskiego: „стол” (stół) zmienia się na „столы” (stoły).
 • Rzeczowniki rodzaju żeńskiego: „книга” (książka) zmienia się na „книги” (książki).
 • Rzeczowniki rodzaju nijakiego: „окно” (okno) zmienia się na „окна” (okna).

Zmiany końcówek przymiotników

Przymiotniki w liczbie mnogiej również ulegają zmianie w zależności od rodzaju rzeczownika, który opisują:

 • Rodzaj męski i nijaki: końcówka „-ый” zmienia się na „-ые”, np. „красивый стол” (piękny stół) -> „красивые столы” (piękne stoły).
 • Rodzaj żeński: końcówka „-ая” zmienia się na „-ые”, np. „синяя книга” (niebieska książka) -> „синие книги” (niebieskie książki).

Odmiana czasowników

Czasowniki w języku rosyjskim w liczbie mnogiej mają różne formy w zależności od osoby i czasu:

 • Czas teraźniejszy: „он читает” (on czyta) -> „они читают” (oni czytają).
 • Czas przeszły: „он говорил” (on mówił) -> „они говорили” (oni mówili).

Znaczenie poprawnej odmiany

Poprawna odmiana przez liczbę mnogą jest kluczowa dla zrozumienia i komunikacji w języku rosyjskim. Błędne użycie końcówek może prowadzić do nieporozumień lub niezrozumienia intencji rozmówcy. Dlatego tak ważne jest, aby nauka liczby mnogiej była integralną częścią nauki języka rosyjskiego od samego początku.

Zrozumienie podstawowych zasad liczby mnogiej pozwala na bardziej precyzyjne i poprawne używanie języka rosyjskiego w codziennych sytuacjach, zarówno w mowie, jak i w piśmie.

Zasady odmiany rzeczowników

Typy odmian

Rzeczowniki w języku rosyjskim odmieniają się przez liczbę mnogą na kilka różnych sposobów, w zależności od ich zakończenia w liczbie pojedynczej. Każdy typ zakończenia wymaga innej końcówki w liczbie mnogiej. Poniżej znajdują się główne typy odmian rzeczowników:

 • Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę: Te rzeczowniki zazwyczaj przyjmują końcówki „-ы” lub „-и” w liczbie mnogiej. Na przykład:
  • „стол” (stół) -> „столы” (stoły)
  • „учитель” (nauczyciel) -> „учителя” (nauczyciele)
 • Rzeczowniki zakończone na „-а” lub „-я”: Te rzeczowniki zmieniają swoje końcówki na „-ы” lub „-и”. Na przykład:
  • „книга” (książka) -> „книги” (książki)
  • „неделя” (tydzień) -> „недели” (tygodnie)
 • Rzeczowniki zakończone na „-о” lub „-е”: W przypadku tych rzeczowników końcówki zmieniają się na „-а” lub „-я”. Na przykład:
  • „окно” (okno) -> „окна” (okna)
  • „море” (morze) -> „моря” (morza)

Przykłady odmian

Aby lepiej zrozumieć zasady odmiany rzeczowników, warto przyjrzeć się kilku przykładom:

 • Rzeczowniki rodzaju męskiego:
  • „друг” (przyjaciel) -> „друзья” (przyjaciele)
  • „дом” (dom) -> „дома” (domy)
 • Rzeczowniki rodzaju żeńskiego:
  • „сестра” (siostra) -> „сёстры” (siostry)
  • „ночь” (noc) -> „ночи” (noce)
 • Rzeczowniki rodzaju nijakiego:
  • „яблоко” (jabłko) -> „яблоки” (jabłka)
  • „письмо” (list) -> „письма” (listy)

Wyjątki i nieregularności

Jak w każdym języku, również w języku rosyjskim istnieją wyjątki od reguł dotyczących liczby mnogiej. Niektóre rzeczowniki mają nieregularne formy w liczbie mnogiej, które trzeba zapamiętać.

 • Przykłady wyjątków:
  • „человек” (człowiek) -> „люди” (ludzie)
  • „ребёнок” (dziecko) -> „дети” (dzieci)
  • „сын” (syn) -> „сыновья” (synowie)

Zrozumienie i opanowanie zasad odmiany rzeczowników w liczbie mnogiej jest kluczowe dla poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim. Praktyka w stosowaniu tych zasad w mowie i piśmie pozwoli na płynniejsze i bardziej precyzyjne komunikowanie się w języku rosyjskim.

Zasady odmiany przymiotników

Rodzaje przymiotników

W języku rosyjskim przymiotniki, podobnie jak rzeczowniki, odmieniają się przez liczby i przypadki. W liczbie mnogiej przymiotniki muszą być zgodne z rzeczownikami, które opisują, pod względem rodzaju i liczby. Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej jest niezbędna do poprawnego budowania zdań i precyzyjnego opisywania rzeczywistości.

Przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego

Przymiotniki rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie mnogiej przyjmują końcówkę „-ые” lub „-ие”, w zależności od miękkości lub twardości tematu przymiotnika. Przymiotniki z miękkim zakończeniem (na „-ий”) zmieniają się na „-ие”, podczas gdy przymiotniki z twardym zakończeniem (na „-ый”) zmieniają się na „-ые”.

 • Przykłady:
  • „красивый” (piękny) -> „красивые” (piękni/piękne)
  • „синий” (niebieski) -> „синие” (niebiescy/niebieskie)

Przymiotniki rodzaju żeńskiego

Przymiotniki rodzaju żeńskiego również przyjmują końcówki „-ые” lub „-ие” w liczbie mnogiej, dostosowując się do rodzaju opisywanego rzeczownika.

 • Przykłady:
  • „новая” (nowa) -> „новые” (nowe)
  • „старая” (stara) -> „старые” (stare)

Przykłady odmian przymiotników w liczbie mnogiej

Aby lepiej zrozumieć, jak przymiotniki zmieniają swoje końcówki w liczbie mnogiej, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • Rodzaj męski i nijaki:
  • „большой дом” (duży dom) -> „большие дома” (duże domy)
  • „хорошее окно” (dobre okno) -> „хорошие окна” (dobre okna)
 • Rodzaj żeński:
  • „новая книга” (nowa książka) -> „новые книги” (nowe książki)
  • „старая машина” (stary samochód) -> „старые машины” (stare samochody)

Zasady odmiany w liczbie mnogiej dla różnych przypadków

Podobnie jak rzeczowniki, przymiotniki w liczbie mnogiej muszą być odmieniane przez przypadki. Każdy przypadek wymaga innej końcówki przymiotnika. Poniżej znajduje się kilka przykładów odmiany przymiotników w różnych przypadkach liczby mnogiej:

 • Mianownik (именительный падеж):
  • „красивые цветы” (piękne kwiaty)
 • Dopełniacz (родительный падеж):
  • „красивых цветов” (pięknych kwiatów)
 • Celownik (дательный падеж):
  • „красивым цветам” (pięknym kwiatom)
 • Biernik (винительный падеж):
  • „красивые цветы” (piękne kwiaty)
 • Narzędnik (творительный падеж):
  • „красивыми цветами” (pięknymi kwiatami)
 • Miejscownik (предложный падеж):
  • „о красивых цветах” (o pięknych kwiatach)

Opanowanie zasad odmiany przymiotników w liczbie mnogiej pozwala na precyzyjne i płynne posługiwanie się językiem rosyjskim, a także na lepsze zrozumienie jego struktury i logiki.

Odmiana czasowników w liczbie mnogiej

Formy czasowników w liczbie mnogiej

Czasowniki w języku rosyjskim odmieniają się przez liczby i osoby. W liczbie mnogiej czasowniki przyjmują różne końcówki w zależności od osoby (pierwsza, druga, trzecia) i czasu (teraźniejszy, przeszły, przyszły). Zrozumienie odmiany czasowników w liczbie mnogiej jest kluczowe dla tworzenia poprawnych zdań i komunikacji.

Czas teraźniejszy

W czasie teraźniejszym czasowniki w liczbie mnogiej odmieniają się przez osoby, przyjmując odpowiednie końcówki:

 • Pierwsza osoba liczby mnogiej (my): końcówka „-ем” lub „-им”
  • „мы читаем” (my czytamy)
  • „мы пишем” (my piszemy)
 • Druga osoba liczby mnogiej (wy): końcówka „-ете” lub „-ите”
  • „вы читаете” (wy czytacie)
  • „вы пишете” (wy piszecie)
 • Trzecia osoba liczby mnogiej (oni/one): końcówka „-ют” lub „-ат”
  • „они читают” (oni czytają)
  • „они пишут” (oni piszą)

Czas przeszły

W czasie przeszłym czasowniki w liczbie mnogiej mają jedną formę niezależnie od osoby, ale zmieniają końcówki w zależności od rodzaju:

 • Liczba mnoga (rodzaj męski, żeński i nijaki): końcówka „-ли”
  • „мы читали” (my czytaliśmy)
  • „они писали” (oni pisali)

Czas przyszły

W czasie przyszłym czasowniki mogą występować w dwóch formach: prostym (dla czasowników dokonanych) i złożonym (dla czasowników niedokonanych).

 • Czas przyszły prosty (dla czasowników dokonanych):
  • „мы прочитаем” (my przeczytamy)
  • „они напишут” (oni napiszą)
 • Czas przyszły złożony (dla czasowników niedokonanych):
  • „мы будем читать” (my będziemy czytać)
  • „они будут писать” (oni będą pisać)

Przykłady odmiany czasowników w liczbie mnogiej

Aby lepiej zrozumieć zasady odmiany czasowników w liczbie mnogiej, warto przyjrzeć się kilku przykładom:

 • Czas teraźniejszy:
  • „Мы говорим” (My mówimy)
  • „Вы идёте” (Wy idziecie)
  • „Они работают” (Oni pracują)
 • Czas przeszły:
  • „Мы ходили” (My chodziliśmy)
  • „Они делали” (Oni robili)
 • Czas przyszły:
  • „Мы будем учить” (My będziemy się uczyć)
  • „Они будут строить” (Oni będą budować)

Znaczenie poprawnej odmiany czasowników

Poprawna odmiana czasowników w liczbie mnogiej jest kluczowa dla jasnej i zrozumiałej komunikacji w języku rosyjskim. Błędne końcówki mogą prowadzić do nieporozumień i trudności w porozumiewaniu się. Dlatego tak ważne jest, aby opanować zasady odmiany czasowników w liczbie mnogiej, co pozwoli na swobodne i precyzyjne wyrażanie myśli i uczuć w języku rosyjskim.

Wyjątki i nieregularności

Wyjątki w liczbie mnogiej

Jak w każdym języku, w języku rosyjskim istnieją wyjątki od reguł gramatycznych dotyczących liczby mnogiej. Te wyjątki obejmują zarówno rzeczowniki, przymiotniki, jak i czasowniki, które odmieniają się nieregularnie i nie pasują do standardowych wzorców odmiany. Zapoznanie się z tymi wyjątkami jest niezbędne do pełnego zrozumienia języka.

Wyjątki w odmianie rzeczowników

Niektóre rzeczowniki w języku rosyjskim mają nieregularne formy liczby mnogiej, które trzeba po prostu zapamiętać. Przykłady takich rzeczowników to:

 • Человек (człowiek) -> Люди (ludzie): Zamiast spodziewanej formy человеки, używana jest nieregularna forma люди.
 • Ребёнок (dziecko) -> Дети (dzieci): Zamiast spodziewanej formy ребёнки, używana jest nieregularna forma дети.
 • Друг (przyjaciel) -> Друзья (przyjaciele): Zamiast spodziewanej formy други, używana jest nieregularna forma друзья.
 • Сын (syn) -> Сыновья (synowie): Zamiast spodziewanej formy сыны, używana jest nieregularna forma сыновья.

Wyjątki w odmianie przymiotników

Choć większość przymiotników w języku rosyjskim odmienia się regularnie, istnieją pewne wyjątki, które mają nieregularne formy w liczbie mnogiej. Jednak są one rzadkie i najczęściej dotyczą przymiotników zapożyczonych z innych języków lub przymiotników archaicznych.

Wyjątki w odmianie czasowników

Niektóre czasowniki w języku rosyjskim odmieniają się nieregularnie w liczbie mnogiej, szczególnie w czasach przeszłym i przyszłym. Przykłady takich czasowników to:

 • Ходить (chodzić):
  • Тeraźniejszy: „они ходят” (oni chodzą)
  • Przeszły: „они ходили” (oni chodzili)
  • Przyszły: „они будут ходить” (oni będą chodzić)
 • Есть (jeść):
  • Teraźniejszy: „они едят” (oni jedzą)
  • Przeszły: „они ели” (oni jedli)
  • Przyszły: „они будут есть” (oni będą jeść)
 • Бежать (biec):
  • Teraźniejszy: „они бегут” (oni biegną)
  • Przeszły: „они бежали” (oni biegli)
  • Przyszły: „они будут бежать” (oni będą biec)

Przykłady nieregularnych form

Aby lepiej zrozumieć, jak wyglądają nieregularne formy liczby mnogiej, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 • Город (miasto) -> Города (miasta)
 • Лес (las) -> Леса (lasy)
 • Учитель (nauczyciel) -> Учителя (nauczyciele)

Znaczenie nauki wyjątków

Zrozumienie i zapamiętanie wyjątków i nieregularności w odmianie liczby mnogiej jest kluczowe dla pełnego opanowania języka rosyjskiego. Choć mogą one wydawać się trudne do nauczenia, regularne ćwiczenia i powtarzanie pozwalają na ich przyswojenie i płynne używanie w codziennej komunikacji. Dzięki temu można uniknąć nieporozumień i wyrażać swoje myśli w sposób jasny i precyzyjny.