Podobieństwa i różnice – język rosyjski a polski

0
10
4/5 - (1 vote)

Fonetyka i wymowa

Podobieństwa:

Języki polski i rosyjski, będące częścią rodziny języków słowiańskich, dzielą wiele wspólnych cech fonetycznych. Oba języki wykorzystują podobne zestawy głosek, co sprawia, że brzmienie tych języków może wydawać się zbliżone. Na przykład, w obu językach spotkamy dźwięki takie jak „p”, „b”, „m”, „k”, „d”, „t”, czy „s”. Podobieństwo w brzmieniu jest także efektem obecności wspólnych dla języków słowiańskich zasad artykulacyjnych, takich jak palatalizacja, która wpływa na miękkość niektórych głosek.

Różnice:

Pomimo wielu podobieństw, istnieje kilka znaczących różnic w fonetyce i wymowie między językiem polskim a rosyjskim.

Specyficzne dźwięki

Język polski posiada unikalne samogłoski nosowe „ą” i „ę”, które są charakterystyczne dla polskiej fonetyki i nie występują w języku rosyjskim. Te dźwięki są trudne do opanowania dla osób uczących się polskiego, zwłaszcza tych, które nie mają podobnych dźwięków w swoim języku ojczystym.

Akcent

Akcent w języku rosyjskim jest bardziej dynamiczny i może padać na dowolną sylabę w słowie, co niekiedy zmienia znaczenie wyrazów. W języku polskim akcent jest zazwyczaj stały i pada na przedostatnią sylabę wyrazu. Wyjątki od tej reguły występują, ale są znacznie rzadsze niż w rosyjskim. Przykładowo, w polskim słowie „dziewczyna” akcent pada na sylabę „-czy-”, podczas gdy w rosyjskim слове „девушка” akcent pada na pierwszą sylabę.

Dźwięki spółgłoskowe

W języku polskim występuje więcej skomplikowanych grup spółgłoskowych, które są trudne do wymówienia dla nie-rodzimych użytkowników języka. Przykładem mogą być słowa takie jak „przestrzeń” czy „szczęście”, gdzie spotykamy zbitki spółgłoskowe rzadko występujące w innych językach, w tym rosyjskim.

Melodia języka

Język polski ma bardziej płynny rytm, co jest wynikiem jego struktur fonetycznych i akcentu na przedostatnią sylabę. Z kolei język rosyjski, z uwagi na swój zmienny akcent, może wydawać się bardziej melodyjny i dynamiczny. Przejawem tego są różnice w intonacji, gdzie rosyjski może wydawać się bardziej śpiewny w porównaniu do polskiego.

Użycie samogłosek

Rosyjski używa samogłosek bardziej centralnych i otwartych, co daje mu bardziej „okrągłe” brzmienie. Polskie samogłoski są bardziej zróżnicowane pod względem wysokości i pozycji w jamie ustnej, co wpływa na specyficzne, charakterystyczne brzmienie polskiego.

Podsumowując, choć polski i rosyjski mają wiele wspólnych cech fonetycznych, każdemu z nich towarzyszą unikalne właściwości, które kształtują ich indywidualne brzmienie i artykulację. Dla uczących się tych języków, zrozumienie tych różnic i podobieństw jest kluczowe w opanowaniu poprawnej wymowy i intonacji.

Gramatyka

Podobieństwa:

Język polski i rosyjski mają wiele wspólnych cech gramatycznych wynikających z ich słowiańskiego pochodzenia. Oba języki charakteryzują się skomplikowanym systemem deklinacji i koniugacji, który obejmuje odmianę przez przypadki, rodzaje, liczby i osoby.

Deklinacja

W obu językach istnieje siedem przypadków: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. System deklinacyjny w językach polskim i rosyjskim wpływa na budowę zdań i zrozumienie kontekstu, co jest wspólną cechą języków słowiańskich.

Rodzajnik

Język rosyjski, podobnie jak polski, nie używa rodzajników określonych ani nieokreślonych, co odróżnia te języki od wielu zachodnioeuropejskich, takich jak angielski czy niemiecki. Brak rodzajników upraszcza nieco gramatykę, ale jednocześnie wymaga większej uwagi na inne elementy zdania, takie jak kontekst czy odmiana rzeczowników.

Różnice:

Aspekt czasowników

Jedną z głównych różnic między językiem polskim a rosyjskim jest bardziej rozwinięty system aspektu czasowników w rosyjskim. Język rosyjski rozróżnia czasowniki dokonane i niedokonane w sposób bardziej precyzyjny i złożony niż polski. Każde działanie w rosyjskim może być opisane za pomocą dwóch różnych czasowników, które wskazują, czy czynność została zakończona (dokonane), czy jest w toku (niedokonane). Przykład: pisać (писать – pisat’ – niedokonane) i napisać (написать – napisat’ – dokonane).

Czas przeszły

W języku polskim czasowniki w czasie przeszłym odmieniają się przez osoby, co jest rzadkością w rosyjskim. W polskim powiemy: „Ja pisałem”, „Ty pisałeś”, „On pisał”, „My pisaliśmy”, „Wy pisaliście”, „Oni pisali”, gdzie każda forma jest inna. W języku rosyjskim natomiast, czasownik w czasie przeszłym nie odmienia się przez osoby: „Я писал” (ja pisał), „Ты писал” (ty pisał), „Он писал” (on pisał), „Мы писали” (my pisali), „Вы писали” (wy pisali), „Они писали” (oni pisali).

Prefiksy i przyrostki

Polski i rosyjski różnią się także w użyciu prefiksów i przyrostków do tworzenia nowych słów. W języku polskim prefiksy i przyrostki są częściej używane do modyfikowania znaczenia czasowników i rzeczowników. Na przykład, polskie prefiksy „do-”, „na-”, „po-” dodane do czasownika „chodzić” tworzą nowe czasowniki: „dochodzić”, „nachodzić”, „pochodzić”. W rosyjskim, choć również istnieje bogaty system prefiksów, jego zastosowanie może się różnić i często jest bardziej skomplikowane.

Struktury bezosobowe

Język rosyjski częściej korzysta z form bezosobowych, co jest mniej typowe dla polskiego. Na przykład, w języku rosyjskim często używa się formy „нужно сделать” (nužno sdelat’) – „trzeba zrobić”, gdzie w polskim bardziej naturalne jest użycie osobowej formy: „trzeba zrobić” lub „musimy zrobić”.

Przyimki

Różnice występują także w użyciu przyimków. Niektóre przyimki mogą mieć różne znaczenia i zastosowania w obu językach. Na przykład, polski przyimek „do” i rosyjski „в” (w) mają podobne znaczenie „do”, ale ich użycie w konkretnych kontekstach może się różnić.

Podsumowując, gramatyka języków polskiego i rosyjskiego ma wiele wspólnych elementów, które ułatwiają naukę drugiego języka osobom znającym jeden z nich. Jednocześnie, różnice w aspektach czasowników, odmianie czasów przeszłych, użyciu prefiksów i strukturach zdaniowych stanowią wyzwania, które warto poznać, aby osiągnąć biegłość w obu językach.

Słownictwo

Podobieństwa:

Języki polski i rosyjski dzielą wiele wspólnych cech słownikowych ze względu na ich wspólne słowiańskie pochodzenie. Wiele słów w obu językach pochodzi z tego samego korzenia i ma podobne znaczenie.

Wspólne korzenie

Przykładem mogą być słowa takie jak:

 • „matka” (pol. matka, ros. мать – mat’)
 • „brat” (pol. brat, ros. брат – brat)
 • „dom” (pol. dom, ros. дом – dom)

Słowa te brzmią podobnie i mają identyczne lub bardzo zbliżone znaczenie w obu językach, co jest rezultatem wspólnego dziedzictwa językowego.

Zapożyczenia

Zarówno polski, jak i rosyjski, zapożyczyły wiele słów z innych języków, zwłaszcza z zachodnioeuropejskich. Na przykład:

 • „komputer” (pol. komputer, ros. компьютер – komputer)
 • „telefon” (pol. telefon, ros. телефон – telefon)

Oba języki, mimo różnic fonetycznych, adaptują zapożyczenia w podobny sposób, zachowując oryginalne brzmienie i znaczenie słowa.

Różnice:

Wpływy językowe

Pomimo wielu wspólnych cech, słownictwo polskiego i rosyjskiego różni się pod względem wpływów zewnętrznych. Język rosyjski jest silnie naznaczony wpływami języka francuskiego, co jest rezultatem bliskich kontaktów kulturowych w XVIII i XIX wieku. Wpływ ten przejawia się w takich słowach jak:

 • „мерси” (merci – dziękuję)
 • „шарман” (charmant – uroczy)

Z kolei język polski doświadczył silnych wpływów niemieckich, zwłaszcza w okresie zaborów i bliskich kontaktów handlowych. Przykłady to:

 • „szlafrok” (Schlafrock – szlafrok)
 • „buda” (Bude – buda)

Unikalne wyrazy

Język polski posiada wiele rodzimych słów, które nie mają bezpośrednich odpowiedników w języku rosyjskim. Na przykład:

 • „gospoda” (mały hotel, zajazd)
 • „staropolski” (dotyczący starej Polski)

Rosyjski również posiada wyrazy, które są unikalne i nie mają odpowiedników w polskim, jak:

 • „дача” (dacza – domek letniskowy)
 • „поребрик” (poriebrik – krawężnik, stosowane głównie w Petersburgu)

Neologizmy i slang

Różnice w słownictwie są również widoczne w neologizmach i slangu. W Polsce slang młodzieżowy często czerpie z języka angielskiego, podczas gdy w Rosji w dużym stopniu nadal dominują zapożyczenia z języka francuskiego i niemieckiego.

Konotacje kulturowe

Niektóre słowa mogą mieć różne konotacje kulturowe w zależności od kraju. Na przykład:

 • Polskie „chłop” (wieśniak) może mieć pejoratywne znaczenie, podczas gdy rosyjskie „хлопец” (chłopec – chłopak) jest neutralne lub pozytywne.

Wieloznaczność

Język polski często korzysta z wyrazów wieloznacznych, które w zależności od kontekstu mogą mieć różne znaczenia. Przykładem jest słowo „zamek”, które może oznaczać zarówno budowlę obronną, jak i mechanizm zamykający drzwi. W języku rosyjskim podobne zjawisko jest rzadsze.

Podsumowując, słownictwo polskiego i rosyjskiego, mimo licznych podobieństw wynikających z wspólnego dziedzictwa słowiańskiego, różni się w znaczący sposób w wyniku różnorodnych wpływów kulturowych i historycznych. Poznanie tych różnic i podobieństw jest kluczowe dla głębszego zrozumienia i nauki obu języków.

Składnia

Podobieństwa:

Język polski i rosyjski, będąc częścią grupy języków słowiańskich, mają wiele wspólnych cech składniowych, które wpływają na budowę zdań i struktury gramatyczne.

Szyk zdania

Oba języki charakteryzują się stosunkowo swobodnym szykiem zdania dzięki bogatemu systemowi deklinacji. Zarówno w polskim, jak i w rosyjskim, podstawowy szyk zdania to podmiot-orzeczenie-dopełnienie (SVO), jednak z łatwością można zmieniać kolejność słów, by podkreślić różne elementy zdania. Na przykład:

 • Polski: „Jana widziała Marię.”
 • Rosyjski: „Ян увидел Марию.” (Jan uvidel Mariyu.)

Czasowniki modalne

Używanie czasowników modalnych jest podobne w obu językach. W polskim i rosyjskim występują czasowniki modalne, które wpływają na znaczenie głównego czasownika w zdaniu, takie jak „móc”, „chcieć”, „musieć”:

 • Polski: „Mogę pójść do sklepu.”
 • Rosyjski: „Я могу пойти в магазин.” (Ya mogu poyti v magazin.)

Różnice:

Struktury bezosobowe

Jedną z charakterystycznych różnic między polskim a rosyjskim jest częstsze użycie form bezosobowych w języku rosyjskim. W polskim formy bezosobowe są stosowane, ale w rosyjskim ich użycie jest znacznie bardziej powszechne i zróżnicowane. Przykład:

 • Polski: „Trzeba to zrobić.”
 • Rosyjski: „Нужно это сделать.” (Nuzhno eto sdelat’.)

Zdania podrzędnie złożone

Język polski często korzysta z bardziej rozbudowanych struktur zdań podrzędnie złożonych niż rosyjski. Polskie zdania podrzędnie złożone mogą być bardzo skomplikowane i wielopiętrowe:

 • Polski: „Kiedy byłem w Warszawie, zobaczyłem człowieka, który przypominał mojego sąsiada, choć nie byłem pewien, czy to naprawdę on.”
 • Rosyjski: „Когда я был в Варшаве, я увидел человека, который напоминал моего соседа, хотя я не был уверен, что это действительно он.” (Kogda ya byl v Varshave, ya uvidel cheloveka, kotoryy napominal moyego soseda, khotya ya ne byl uveren, chto eto deystvitel’no on.)

Użycie spójników

Polski i rosyjski różnią się także w użyciu spójników. W polskim języku występuje większa liczba spójników, które łączą zdania podrzędne i współrzędne. Rosyjski ma tendencję do częstszego stosowania prostych konstrukcji zdaniowych, a bardziej złożone struktury są raczej wyjątkiem niż normą.

Przysłówki i przymiotniki

W języku polskim przysłówki i przymiotniki często odgrywają kluczową rolę w zdaniach, dodając kontekst i szczegółowe opisy. W rosyjskim ich rola może być mniej znacząca, a struktury zdaniowe są często prostsze i bardziej zwięzłe.

Negacja

Negacja w języku polskim i rosyjskim jest realizowana w różny sposób. W polskim negacja może być wyrażona przez użycie „nie” przed czasownikiem:

 • Polski: „Nie chcę iść.”
 • Rosyjski: „Я не хочу идти.” (Ya ne khochu idti.)

Jednak w rosyjskim negacja może być bardziej złożona, z podwójną negacją w niektórych kontekstach:

 • Rosyjski: „Никто ничего не знает.” (Nikto nichego ne znayet.) – dosłownie „Nikt niczego nie wie.”

Podsumowując, składnia języków polskiego i rosyjskiego ma wiele wspólnych elementów, które wynikają z ich słowiańskiego pochodzenia, ale różnice w strukturach zdań, użyciu spójników, formach bezosobowych i negacji stanowią kluczowe obszary, w których te języki się różnią. Zrozumienie tych różnic jest istotne dla płynnego posługiwania się zarówno polskim, jak i rosyjskim.

Idiomy i wyrażenia potoczne

Podobieństwa:

Język polski i rosyjski, jako języki słowiańskie, mają wiele wspólnych cech także w zakresie idiomów i wyrażeń potocznych. W obu językach istnieje bogactwo frazeologizmów, które mogą być trudne do zrozumienia dla osób spoza kręgu kulturowego.

Idiomy z podobnym znaczeniem

W obu językach istnieją idiomy o podobnym znaczeniu, które często mają swoje korzenie w dawnych wierzeniach, legendach i tradycjach. Przykłady to:

 • „Rzucać perły przed wieprze” (polski) i „Метать бисер перед свиньями” (rosyjski) – oznacza marnowanie czegoś wartościowego na kogoś, kto tego nie doceni.
 • „Wilk w owczej skórze” (polski) i „Волк в овечьей шкуре” (rosyjski) – oznacza osobę, która udaje kogoś, kim nie jest, zwykle w złych intencjach.

Wyrażenia emocjonalne

Zarówno w polskim, jak i w rosyjskim, istnieje wiele wyrażeń emocjonalnych, które wyrażają uczucia, stany emocjonalne i nastroje. Przykłady to:

 • Polski: „Mieć serce na dłoni” – być szczerym i otwartym.
 • Rosyjski: „Иметь сердце на руке” (imet’ serdtse na ruke) – mieć serce na ręce, co oznacza podobną postawę emocjonalną.

Różnice:

Specyficzne idiomy

Mimo podobieństw, każdy z języków ma swoje unikalne idiomy, które są trudne do przetłumaczenia na inne języki, ponieważ odwołują się do specyficznych dla danego kraju kontekstów kulturowych i historycznych.

Polski

W języku polskim znajdziemy idiomy, które są głęboko zakorzenione w polskiej kulturze i historii:

 • „Kupić kota w worku” – oznacza dokonanie zakupu bez uprzedniego sprawdzenia jakości towaru.
 • „Polskie drogi” – wyrażenie używane na określenie skomplikowanych i trudnych do przewidzenia ścieżek, często używane w kontekście historycznym i politycznym.

Rosyjski

W języku rosyjskim również znajdziemy idiomy, które mają specyficzne znaczenie i odwołują się do rosyjskiej tradycji i codziennego życia:

 • „Без труда не выловишь и рыбку из пруда” (bez truda ne vylovish’ i rybku iz pruda) – bez wysiłku nie złowisz rybki z jeziora, co oznacza, że bez pracy nie ma rezultatów.
 • „Вешать лапшу на уши” (veshat’ lapshu na ushi) – dosłownie „zawieszać makaron na uszy”, co oznacza kłamanie lub opowiadanie bajek.

Regionalizmy i dialekty

W obu językach istnieją wyrażenia potoczne i idiomy charakterystyczne dla określonych regionów. W Polsce możemy spotkać wyrażenia charakterystyczne dla Śląska, Kaszub czy Podhala, podczas gdy w Rosji istnieją regionalizmy, które różnią się w zależności od obszaru (np. wyrażenia używane w Moskwie mogą różnić się od tych używanych w Petersburgu).

Sposób wyrażania emocji

W języku polskim wyrażenia potoczne często mają bardziej dosadne i bezpośrednie formy, podczas gdy w języku rosyjskim mogą być bardziej metaforyczne i zawoalowane. Na przykład:

 • Polski: „Trzymać kciuki” – życzyć komuś powodzenia.
 • Rosyjski: „Держать пальцы крестиком” (derzhat’ pal’tsy krestikom) – trzymać palce skrzyżowane.

Codzienne zwroty

Codzienne zwroty używane w rozmowach mogą również różnić się w obu językach. Na przykład:

 • Polski: „Co słychać?” – pytanie o to, co się u kogoś dzieje.
 • Rosyjski: „Как дела?” (kak dela?) – dosłownie „jak sprawy?”, używane w podobnym kontekście.

Podsumowując, idiomy i wyrażenia potoczne w językach polskim i rosyjskim mają wiele wspólnych cech wynikających z ich słowiańskiego pochodzenia, jednak różnice kulturowe i historyczne kształtują unikalne wyrażenia i zwroty charakterystyczne dla każdego z tych języków. Poznanie i zrozumienie tych idiomów jest kluczowe dla biegłego posługiwania się językiem i zrozumienia jego subtelności.