Przymiotnik w liczbie pojedynczej i mnogiej – język rosyjski

0
11
4/5 - (1 vote)

1. Wprowadzenie do rosyjskich przymiotników

Definicja i znaczenie przymiotników

Przymiotniki są jedną z podstawowych części mowy w języku rosyjskim, podobnie jak w wielu innych językach. Służą do określania cech, właściwości oraz przynależności rzeczowników, do których się odnoszą. Przymiotniki odpowiadają na pytania „jaki?”, „jaka?”, „jakie?” i pomagają dokładniej opisać obiekty, osoby, zwierzęta czy zjawiska. Dzięki nim nasze wypowiedzi stają się bardziej precyzyjne i barwne.

Podział przymiotników

W języku rosyjskim przymiotniki można podzielić na kilka kategorii, w zależności od różnych kryteriów. Najważniejsze z nich to:

 1. Rodzaj:
  • Męski (например, большой – duży)
  • Żeński (например, большая – duża)
  • Nijaki (например, большое – duże)
 2. Stopniowanie:
  • Stopień równy (например, красивый – piękny)
  • Stopień wyższy (например, красивее – piękniejszy)
  • Stopień najwyższy (например, самый красивый – najpiękniejszy)
 3. Znaczenie:
  • Przymiotniki jakościowe: Określają cechy obiektywne i subiektywne (например, вкусный – smaczny, старый – stary).
  • Przymiotniki relacyjne: Określają przynależność lub relacje (например, школьный – szkolny, летний – letni).

Struktura przymiotników w zdaniu

Przymiotniki w języku rosyjskim są ściśle związane z rzeczownikami, które określają. W zdaniu zawsze muszą zgadzać się z rzeczownikiem w rodzaju, liczbie i przypadku. Ta zgodność gramatyczna jest kluczowa dla poprawności wypowiedzi. Przykładowo, w zdaniu большой дом (duży dom) przymiotnik большой (duży) zgadza się z rzeczownikiem дом (dom) w rodzaju męskim i liczbie pojedynczej.

Rola przymiotników w komunikacji

Przymiotniki odgrywają kluczową rolę w komunikacji, umożliwiając precyzyjne i obrazowe wyrażanie myśli. Dzięki nim można wyrazić emocje, opisywać rzeczywistość, tworzyć opisy literackie i naukowe. W praktyce, znajomość i umiejętność stosowania przymiotników jest niezbędna do pełnego opanowania języka rosyjskiego.

Przykłady użycia przymiotników

Aby lepiej zrozumieć, jak przymiotniki funkcjonują w języku rosyjskim, warto zapoznać się z kilkoma przykładami:

 • Окно в комнате было открытое – Okno w pokoju było otwarte.
 • Она купила красивое платье – Kupiła piękną sukienkę.
 • Этот старый город полон истории – To stare miasto jest pełne historii.

W powyższych zdaniach przymiotniki открытое, красивое, старый dokładnie opisują rzeczowniki, z którymi są powiązane, dostarczając dodatkowych informacji o ich cechach.

Rozumienie i poprawne użycie przymiotników jest kluczowym elementem nauki języka rosyjskiego, a ich różnorodność i bogactwo sprawiają, że język ten jest jeszcze bardziej fascynujący.

2. Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej

Rodzaje gramatyczne

W języku rosyjskim przymiotniki odmieniają się przez trzy rodzaje gramatyczne: męski, żeński i nijaki. Każdy z tych rodzajów ma swoje charakterystyczne końcówki, które muszą zgadzać się z rzeczownikiem, który określają.

Rodzaj męski

Przymiotniki w rodzaju męskim w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -ый, -ий lub -ой. Przykłady:

 • большой (duży)
 • новый (nowy)
 • красивый (piękny)

Rodzaj żeński

Przymiotniki w rodzaju żeńskim w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -ая lub -яя. Przykłady:

 • большая (duża)
 • новая (nowa)
 • красивая (piękna)

Rodzaj nijaki

Przymiotniki w rodzaju nijakim w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na -ое lub -ее. Przykłady:

 • большое (duże)
 • новое (nowe)
 • красивое (piękne)

Przykłady odmian

Aby lepiej zobrazować odmianę przymiotników przez rodzaje, przedstawiamy poniżej kilka przykładów:

Przymiotnik (mianownik liczby pojedynczej)Rodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijaki
dużyбольшойбольшаябольшое
nowyновыйноваяновое
pięknyкрасивыйкрасиваякрасивое

Kontekst użycia

Przymiotniki w liczbie pojedynczej są używane w różnych kontekstach, aby precyzyjnie opisać cechy pojedynczych obiektów, osób czy zjawisk. Oto kilka przykładów zdań z przymiotnikami w liczbie pojedynczej:

 • Rodzaj męski: Большой дом стоит на улице. – Duży dom stoi na ulicy.
 • Rodzaj żeński: Красивая девушка сидит на скамейке. – Piękna dziewczyna siedzi na ławce.
 • Rodzaj nijaki: Новое здание откроется завтра. – Nowy budynek otworzy się jutro.

Uwagi praktyczne

Podczas nauki odmiany przymiotników w liczbie pojedynczej warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:

 • Zgoda z rzeczownikiem: Przymiotnik musi zawsze zgadzać się z rzeczownikiem w rodzaju, liczbie i przypadku.
 • Końcówki przymiotników: Zapamiętanie końcówek dla każdego rodzaju pomoże w poprawnym używaniu przymiotników.
 • Ćwiczenia praktyczne: Regularne ćwiczenia i praktyczne stosowanie przymiotników w zdaniach pozwoli na lepsze zrozumienie i opanowanie tej części mowy.

Rozumienie zasad odmiany przymiotników w liczbie pojedynczej jest kluczowym krokiem do płynnego posługiwania się językiem rosyjskim. Praktyka i systematyczne ćwiczenia pomogą w przyswojeniu tych reguł i ułatwią codzienną komunikację.

3. Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej

Zasady odmiany

Przymiotniki w liczbie mnogiej odmieniają się w języku rosyjskim niezależnie od rodzaju rzeczownika, do którego się odnoszą. Liczba mnoga ma jednolitą formę dla wszystkich rodzajów gramatycznych. W mianowniku liczby mnogiej przymiotniki kończą się na -ые lub -ие. W innych przypadkach, końcówki mogą się zmieniać w zależności od przypadku.

Przykłady odmian

Aby zobrazować odmianę przymiotników w liczbie mnogiej, przedstawiamy poniżej kilka przykładów dla różnych przymiotników:

Przymiotnik (mianownik liczby pojedynczej)Liczba mnoga
dużyбольшие
nowyновые
pięknyкрасивые

Przykłady zdań

Oto kilka przykładów zdań z przymiotnikami w liczbie mnogiej, które pokazują, jak te formy są używane w praktyce:

 • Большие дома стоят на улице. – Duże domy stoją na ulicy.
 • Новые здания откроются завтра. – Nowe budynki otworzą się jutro.
 • Красивые девушки сидят на скамейке. – Piękne dziewczyny siedzą na ławce.

Różnice i podobieństwa

Porównując odmianę przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej, można zauważyć kilka kluczowych różnic i podobieństw:

 • Jednolitość liczby mnogiej: W liczbie mnogiej końcówki przymiotników są takie same niezależnie od rodzaju rzeczownika, co upraszcza naukę w porównaniu do liczby pojedynczej, gdzie przymiotniki muszą zgadzać się z rodzajem rzeczownika.
 • Końcówki: Końcówki -ые i -ие w liczbie mnogiej są uniwersalne dla wszystkich rodzajów, co stanowi różnicę w porównaniu do liczby pojedynczej, gdzie końcówki są zróżnicowane w zależności od rodzaju.

Uwagi praktyczne

Podczas nauki odmiany przymiotników w liczbie mnogiej warto zwrócić uwagę na następujące aspekty:

 • Zgoda z rzeczownikiem: Przymiotniki muszą zgadzać się z rzeczownikami w liczbie i przypadku, mimo że rodzaj nie odgrywa tu roli.
 • Przypadki: Odmiana przymiotników w liczbie mnogiej przez przypadki może wymagać dodatkowej uwagi, ponieważ końcówki mogą się zmieniać.
 • Ćwiczenia praktyczne: Regularne ćwiczenia i używanie przymiotników w liczbie mnogiej w różnych kontekstach pomogą w utrwaleniu tych form.

Przykłady ćwiczeń

Aby utrwalić odmianę przymiotników w liczbie mnogiej, warto wykonać kilka ćwiczeń:

 1. Uzupełnianie zdań: Wstaw odpowiednie przymiotniki w liczbie mnogiej:
  • ____ дома стоят на улице. (duży)
  • ____ здания откроются завтра. (nowy)
  • ____ девушки сидят на скамейке. (piękny)
 2. Przekształcanie zdań: Zamień przymiotniki w poniższych zdaniach na formy w liczbie mnogiej:
  • Большой дом стоит на улице.
  • Новое здание откроется завтра.
  • Красивая девушка сидит на скамейке.

Rozumienie i poprawne używanie przymiotników w liczbie mnogiej jest kluczowym elementem płynnej komunikacji w języku rosyjskim. Systematyczna praktyka i ćwiczenia pomogą w opanowaniu tych form i ułatwią codzienne używanie języka.

4. Zgoda przymiotnika z rzeczownikiem

Reguły gramatyczne

W języku rosyjskim przymiotniki muszą zgadzać się z rzeczownikami, które określają, pod względem rodzaju, liczby i przypadku. Ta zgodność jest kluczowa dla poprawności gramatycznej i zrozumiałości wypowiedzi. Oto podstawowe zasady:

 1. Rodzaj: Przymiotnik musi mieć końcówkę odpowiednią do rodzaju rzeczownika (męskiego, żeńskiego lub nijakiego).
 2. Liczba: Przymiotnik musi zgadzać się z liczbą rzeczownika (pojedyncza lub mnoga).
 3. Przypadek: Przymiotnik odmienia się przez przypadki zgodnie z przypadkiem rzeczownika, który określa.

Przykłady poprawnej zgody

Aby lepiej zrozumieć, jak przymiotniki zgadzają się z rzeczownikami, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

Rodzaj męski

 • Mianownik: большой дом (duży dom)
 • Dopełniacz: большого дома (dużego domu)
 • Celownik: большому дому (dużemu domowi)
 • Biernik: большой дом (duży dom)
 • Narzędnik: большим домом (dużym domem)
 • Miejscownik: большом доме (dużym domu)

Rodzaj żeński

 • Mianownik: красивая девушка (piękna dziewczyna)
 • Dopełniacz: красивой девушки (pięknej dziewczyny)
 • Celownik: красивой девушке (pięknej dziewczynie)
 • Biernik: красивую девушку (piękną dziewczynę)
 • Narzędnik: красивой девушкой (piękną dziewczyną)
 • Miejscownik: красивой девушке (pięknej dziewczynie)

Rodzaj nijaki

 • Mianownik: новое здание (nowy budynek)
 • Dopełniacz: нового здания (nowego budynku)
 • Celownik: новому зданию (nowemu budynkowi)
 • Biernik: новое здание (nowy budynek)
 • Narzędnik: новым зданием (nowym budynkiem)
 • Miejscownik: новом здании (nowym budynku)

Typowe błędy do unikania

Podczas nauki przymiotników i ich zgodności z rzeczownikami, można napotkać na kilka typowych błędów, które warto unikać:

 1. Nieprawidłowa końcówka: Użycie przymiotnika z końcówką niezgodną z rodzajem rzeczownika, np. большая дом zamiast большой дом.
 2. Brak zgodności w liczbie: Użycie przymiotnika w liczbie pojedynczej z rzeczownikiem w liczbie mnogiej, np. новый здания zamiast новые здания.
 3. Błędy w przypadku: Użycie przymiotnika w niewłaściwym przypadku, np. новый доме zamiast новом доме.

Praktyczne ćwiczenia

Aby utrwalić zasady zgodności przymiotników z rzeczownikami, warto wykonać kilka ćwiczeń:

 1. Uzupełnianie zdań: Wstaw odpowiednie przymiotniki:
  • ____ дом стоит на улице. (duży)
  • ____ девушка сидит на скамейке. (piękny)
  • ____ здание откроется завтра. (nowy)
 2. Analiza błędów: Znajdź i popraw błędy w poniższych zdaniach:
  • Новая дом стоит на улице.
  • Красивый девушки сидят на скамейке.
  • Новое здания откроются завтра.
 3. Tworzenie zdań: Stwórz zdania z podanymi przymiotnikami i rzeczownikami, dbając o ich zgodność:
  • большой / машина
  • интересный / книга
  • старый / дом

Zrozumienie zasad zgody przymiotników z rzeczownikami i unikanie typowych błędów jest kluczowe dla poprawnej komunikacji w języku rosyjskim. Systematyczne ćwiczenia i praktyka pomogą w opanowaniu tych reguł i ułatwią płynne posługiwanie się językiem.

5. Ćwiczenia praktyczne

Zadania na odmianę przymiotników

Aby skutecznie opanować odmianę przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej, warto regularnie wykonywać różnorodne ćwiczenia. Oto kilka zadań, które pomogą w utrwaleniu zasad odmiany przymiotników.

Zadanie 1: Uzupełnij zdania odpowiednimi przymiotnikami

Uzupełnij poniższe zdania przymiotnikami w odpowiedniej formie (liczba pojedyncza lub mnoga, odpowiedni rodzaj):

 1. ____ (новый) дом стоит на углу улицы.
 2. В парке растут ____ (красивый) цветы.
 3. ____ (старый) женщина шла по дороге.
 4. Дети играли с ____ (большой) собакой.
 5. Мы увидели ____ (интересный) фильм вчера.

Zadanie 2: Przekształć przymiotniki na liczbę mnogą

Przekształć przymiotniki w poniższych zdaniach na formy liczby mnogiej:

 1. Маленький кот спит на кресле.
 2. Умная девочка читает книгу.
 3. Новый автомобиль стоит на парковке.
 4. Вкусное мороженое продается в магазине.
 5. Красивый цветок растет в саду.

Analiza zdań

Poniżej znajdują się przykłady zdań z błędami w odmianie przymiotników. Twoim zadaniem jest poprawienie tych błędów, aby zdania były gramatycznie poprawne.

Zadanie 3: Znajdź i popraw błędy

 1. Новая дом стоит на улице.
 2. Красивый девушки сидят на скамейке.
 3. Новое здания откроются завтра.
 4. Большой дети играют в парке.
 5. Старая книги лежат на полке.

Tworzenie zdań

Kreatywne ćwiczenia pomagają w utrwaleniu wiedzy i poprawiają umiejętność samodzielnego tworzenia zdań. Wykorzystaj poniższe przymiotniki i rzeczowniki do stworzenia zdań, dbając o poprawność gramatyczną.

Zadanie 4: Tworzenie zdań

 1. большой / машина
 2. интересный / книга
 3. старый / дом
 4. вкусный / пирог
 5. яркий / цветы

Sprawdzian umiejętności

Aby sprawdzić, na ile opanowałeś odmianę przymiotników w liczbie pojedynczej i mnogiej, wykonaj poniższy quiz. Wybierz odpowiednią formę przymiotnika dla każdego zdania.

Quiz

 1. Какой ____ (новый) дом вам нравится больше?
  • новый
  • новые
  • новому
 2. В саду растут ____ (красивый) цветы.
  • красивое
  • красивый
  • красивые
 3. ____ (старый) книги лежат на полке.
  • старая
  • старые
  • старому
 4. Мы видели ____ (интересный) фильм вчера.
  • интересный
  • интересные
  • интересного
 5. ____ (большой) дети играют в парке.
  • большая
  • большому
  • большие

Ćwiczenia praktyczne są niezbędne do opanowania odmiany przymiotników w języku rosyjskim. Regularna praktyka, zarówno w formie uzupełniania zdań, jak i kreatywnego tworzenia wypowiedzi, pomoże utrwalić zdobytą wiedzę i sprawi, że posługiwanie się przymiotnikami stanie się intuicyjne i naturalne. Dzięki systematycznemu ćwiczeniu unikniesz typowych błędów i zyskasz pewność w używaniu języka rosyjskiego na co dzień.