Przysłówki w języku rosyjskim

0
9
4/5 - (1 vote)

Przysłówki w języku rosyjskim

Czym są przysłówki?

Przysłówki są jedną z podstawowych części mowy w języku rosyjskim. Pełnią funkcję modyfikatorów czasowników, przymiotników, innych przysłówków, a nawet całych zdań, dostarczając informacji o sposobie, czasie, miejscu, ilości lub stopniu wykonywanej czynności. Dzięki przysłówkom nasze wypowiedzi stają się bardziej precyzyjne i zrozumiałe.

Przykłady przysłówków:

 • быстро (szybko)
 • вчера (wczoraj)
 • здесь (tutaj)
 • очень (bardzo)

Rodzaje przysłówków

Przysłówki w języku rosyjskim można podzielić na kilka kategorii, w zależności od rodzaju informacji, jakie przekazują:

 • Przysłówki sposobu (как?): Informują, w jaki sposób wykonywana jest dana czynność.
  • Примеры: быстро (szybko), медленно (powoli), тихо (cicho).
 • Przysłówki czasu (когда?): Określają czas, w którym odbywa się czynność.
  • Примеры: вчера (wczoraj), сегодня (dzisiaj), завтра (jutro).
 • Przysłówki miejsca (где?): Informują o miejscu, w którym coś się dzieje.
  • Примеры: здесь (tutaj), там (tam), рядом (obok).
 • Przysłówki stopnia (в какой степени?): Wyrażają intensywność, ilość lub stopień.
  • Примеры: очень (bardzo), совсем (całkowicie), почти (prawie).

Tworzenie przysłówków

W języku rosyjskim przysłówki często powstają poprzez dodanie odpowiednich końcówek do przymiotników. Przykłady:

 • Приятный (przyjemny) -> приятно (przyjemnie)
 • Тихий (cichy) -> тихо (cicho)
 • Счастливый (szczęśliwy) -> счастливо (szczęśliwie)

Niektóre przysłówki są nieregularne i wymagają nauki na pamięć, na przykład:

 • Хороший (dobry) -> хорошо (dobrze)
 • Плохой (zły) -> плохо (źle)

Użycie przysłówków w zdaniu

Przysłówki w języku rosyjskim mogą być umieszczane w różnych miejscach w zdaniu, ale zazwyczaj znajdują się przed czasownikiem, który opisują. Przykłady:

 • Он быстро бежит. (On biegnie szybko.)
 • Она хорошо поёт. (Ona dobrze śpiewa.)

Przysłówki mogą również modyfikować inne przysłówki lub przymiotniki:

 • Он очень быстро бежит. (On bardzo szybko biegnie.)
 • Это абсолютно правильно. (To jest całkowicie poprawne.)

Przysłówki stopniowane

Przysłówki w języku rosyjskim mogą występować w stopniach porównawczych, podobnie jak przymiotniki. Proces stopniowania przysłówków odbywa się poprzez dodanie odpowiednich końcówek lub zastosowanie słów takich jak более (bardziej) i менее (mniej). Przykłady:

 • Быстро -> быстрее (szybko -> szybciej)
 • Медленно -> более медленно (powoli -> bardziej powoli)

Niektóre przysłówki mają nieregularne formy stopniowania:

 • Хорошо (dobrze) -> лучше (lepiej)
 • Плохо (źle) -> хуже (gorzej)

Zrozumienie i prawidłowe użycie przysłówków w języku rosyjskim jest kluczowe dla płynności i precyzji wypowiedzi. Dzięki nim można wyrażać niuanse i szczegóły, które wzbogacają komunikację.

Przysłówki w języku rosyjskim

Rola przysłówków w komunikacji

Przysłówki odgrywają kluczową rolę w komunikacji, dodając szczegółów i precyzji do wypowiedzi. Ich prawidłowe użycie pozwala na dokładniejsze wyrażanie myśli i intencji, co jest niezbędne w zarówno w mowie potocznej, jak i pisemnej. W języku rosyjskim przysłówki mogą wpływać na znaczenie całego zdania, zmieniając jego kontekst lub nastrój.

Przykład:

 • Он говорит. (On mówi.)
 • Он громко говорит. (On mówi głośno.)
 • Он тихо говорит. (On mówi cicho.)

W powyższych przykładach dodanie przysłówka całkowicie zmienia odbiór wypowiedzi.

Różnice między przysłówkami a przymiotnikami

Chociaż zarówno przysłówki, jak i przymiotniki służą do modyfikowania innych części mowy, pełnią różne funkcje. Przymiotniki modyfikują rzeczowniki, określając ich cechy, natomiast przysłówki modyfikują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki, dodając informacji o sposobie, czasie, miejscu czy stopniu.

Przykład przymiotnika:

 • Это красивый дом. (To jest piękny dom.)

Przykład przysłówka:

 • Она красиво поёт. (Ona śpiewa pięknie.)

W pierwszym przykładzie „красивый” opisuje dom (rzeczownik), podczas gdy w drugim „красиво” opisuje sposób śpiewania (czasownik).

Przysłówki w różnych kontekstach

Przysłówki mogą być używane w różnych kontekstach, w zależności od intencji mówiącego. Mogą wyrażać:

 • Sposób działania: Он аккуратно рисует. (On rysuje starannie.)
 • Czas: Мы встретились вчера. (Spotkaliśmy się wczoraj.)
 • Miejsce: Они живут далеко. (Oni mieszkają daleko.)
 • Stopień lub intensywność: Она очень умная. (Ona jest bardzo mądra.)

Przykłady użycia przysłówków w różnych kontekstach pomagają w lepszym zrozumieniu ich funkcji i zastosowania.

Wyrażenia przysłówkowe

W języku rosyjskim często używa się wyrażeń przysłówkowych, które składają się z więcej niż jednego słowa. Te wyrażenia są zazwyczaj idiomatyczne i nie zawsze da się je przetłumaczyć dosłownie na inne języki. Przykłady wyrażeń przysłówkowych:

 • Как всегда (jak zawsze)
 • В последнее время (ostatnio)
 • С первого взгляда (na pierwszy rzut oka)

Wyrażenia przysłówkowe są niezbędnym elementem płynnej i naturalnej komunikacji w języku rosyjskim.

Ćwiczenia z przysłówkami

Aby opanować przysłówki w języku rosyjskim, warto korzystać z różnorodnych ćwiczeń. Oto kilka propozycji:

 • Uzupełnianie zdań: Wstaw odpowiednie przysłówki w luki, np. Он ________ бежит. (быстро, медленно)
 • Tworzenie zdań: Stwórz zdania używając podanych przysłówków.
 • Przekształcanie zdań: Zmodyfikuj zdania, dodając lub zmieniając przysłówki, np. Она поёт. -> Она красиво поёт.

Regularne ćwiczenia pomogą w utrwaleniu wiedzy i umiejętności posługiwania się przysłówkami w języku rosyjskim.

Przysłówki w języku rosyjskim

Przysłówki i ich funkcje stylistyczne

Przysłówki nie tylko precyzują znaczenie czasowników, przymiotników i innych przysłówków, ale także pełnią ważne funkcje stylistyczne. Dzięki nim wypowiedzi stają się bardziej wyraziste, emocjonalne i zróżnicowane. W literaturze i mowie potocznej przysłówki mogą dodawać głębi, intensyfikować przekaz lub wprowadzać subtelne niuanse znaczeniowe.

Wyrażanie emocji i intencji:

 • Он сказал это грубо. (On powiedział to grubiańsko.)
 • Она ответила радостно. (Ona odpowiedziała radośnie.)

W tych przykładach przysłówki „грубо” i „радостно” dodają emocjonalnego zabarwienia wypowiedziom, co wpływa na odbiór słuchacza lub czytelnika.

Budowanie napięcia i dynamiki:

 • Машина внезапно остановилась. (Samochód nagle się zatrzymał.)
 • Они быстро покинули помещение. (Oni szybko opuścili pomieszczenie.)

Przysłówki takie jak „внезапно” i „быстро” mogą wprowadzać element zaskoczenia lub dynamiki do opisywanej sytuacji.

Przysłówki w idiomach i frazeologizmach

W języku rosyjskim przysłówki często występują w idiomach i frazeologizmach, które są ustalonymi wyrażeniami o znaczeniu przenośnym. Znajomość tych zwrotów jest kluczowa dla płynnej komunikacji i zrozumienia kulturowego kontekstu języka.

Przykłady idiomów z przysłówkami:

 • На всякий случай (na wszelki wypadek)
 • Как следует (jak należy)
 • С лёгким паром! (dosł. Z lekką parą! – życzenie udanego pobytu w łaźni)

Użycie idiomów z przysłówkami pozwala na bardziej naturalną i idiomatyczną mowę, co jest szczególnie ważne w nieformalnych konwersacjach.

Przysłówki w różnych stylach językowych

Przysłówki w języku rosyjskim mogą być używane w różnych stylach językowych, od formalnego po potoczny. W każdym z tych stylów przysłówki pełnią różne funkcje i mogą mieć różne formy.

Styl formalny: W tekstach naukowych, urzędowych i oficjalnych przysłówki są używane precyzyjnie i w sposób przemyślany.

 • Эксперимент был проведён тщательно. (Eksperyment został przeprowadzony dokładnie.)
 • Документ был незамедлительно подписан. (Dokument został natychmiast podpisany.)

Styl potoczny: W mowie codziennej przysłówki są często używane swobodniej i mogą być bardziej emocjonalne.

 • Мы быстро сходили в магазин. (Szybko poszliśmy do sklepu.)
 • Он очень смешной. (On jest bardzo zabawny.)

Styl literacki: W literaturze przysłówki pomagają budować atmosferę i dodają głębi opisom.

 • Она медленно шла по улице, погружённая в мысли. (Szła powoli ulicą, pogrążona w myślach.)
 • Ночь была необычайно тихой. (Noc była niezwykle cicha.)

Błędy w użyciu przysłówków

Jednym z wyzwań w nauce języka rosyjskiego jest unikanie typowych błędów w użyciu przysłówków. Oto kilka najczęstszych problemów i sposoby ich unikania:

Niepoprawne miejsce w zdaniu: W języku rosyjskim przysłówki mają określone miejsce w zdaniu, które może różnić się od polskiego.

 • Неправильно: Он говорит быстро всегда.
 • Правильно: Он всегда говорит быстро.

Zamiana przysłówka na przymiotnik: Często zdarza się, że uczący się języka mylą przysłówki z przymiotnikami.

 • Неправильно: Она поёт красивый.
 • Правильно: Она поёт красиво.

Brak stopniowania przysłówków: Nie wszystkie przysłówki można stopniować, co może prowadzić do błędów.

 • Неправильно: Он бежит быстрее всех.
 • Правильно: Он бежит самый быстро.

Rozumienie i poprawne używanie przysłówków w języku rosyjskim wymaga praktyki, ale jest kluczowe dla osiągnięcia płynności i precyzji w komunikacji.

Przysłówki w języku rosyjskim

Przysłówki a odmiana czasowników

Przysłówki mają szczególną rolę w konstrukcji zdań z czasownikami w języku rosyjskim, ponieważ modyfikują czasowniki, dodając dodatkowe informacje o sposobie, czasie, miejscu, stopniu czy ilości wykonywanej czynności. Chociaż przysłówki same w sobie nie podlegają odmianie, ich zastosowanie z czasownikami wymaga zrozumienia pewnych reguł gramatycznych.

Zgodność przysłówków z czasownikami:

 • Sposób wykonywania czynności: Примеры: Он быстро читает. (On szybko czyta.)
 • Czas wykonywania czynności: Примеры: Мы вчера ходили в кино. (Wczoraj byliśmy w kinie.)
 • Miejsce wykonywania czynności: Примеры: Они живут рядом. (Oni mieszkają obok.)
 • Stopień i intensywność: Примеры: Она очень красиво поёт. (Ona bardzo pięknie śpiewa.)

W powyższych przykładach przysłówki precyzyjnie określają, w jaki sposób, kiedy, gdzie i w jakim stopniu wykonywana jest dana czynność.

Przysłówki w kontekście aspektu czasowników

Rosyjskie czasowniki występują w dwóch aspektach: dokonanym (совершенный вид) i niedokonanym (несовершенный вид). Aspekt czasownika wpływa na użycie przysłówków, szczególnie w kontekście czasu i częstotliwości wykonywania czynności.

Aspekt niedokonany:

 • Он часто бегает по утрам. (On często biega rano.)
 • Мы долго ждали автобуса. (Długo czekaliśmy na autobus.)

Aspekt dokonany:

 • Он быстро пробежал дистанцию. (Szybko przebiegł dystans.)
 • Мы сразу пошли домой. (Od razu poszliśmy do domu.)

Przysłówki w kontekście aspektu czasowników pomagają wyrażać różnice między czynnościami powtarzającymi się a jednorazowymi lub zakończonymi.

Przysłówki a tryby czasowników

W języku rosyjskim przysłówki mogą być używane z różnymi trybami czasowników, w tym trybem oznajmującym, przypuszczającym i rozkazującym. Każdy z tych trybów ma swoje specyficzne reguły dotyczące przysłówków.

Tryb oznajmujący:

 • Она всегда помогает родителям. (Ona zawsze pomaga rodzicom.)
 • Мы часто гуляем в парке. (Często spacerujemy w parku.)

Tryb przypuszczający:

 • Она, возможно, придёт позже. (Ona być może przyjdzie później.)
 • Мы вероятно поедем на дачу. (Prawdopodobnie pojedziemy na działkę.)

Tryb rozkazujący:

 • Быстро иди сюда! (Szybko chodź tutaj!)
 • Тихо сядь! (Cicho usiądź!)

Przysłówki w różnych trybach czasowników pomagają wyrażać różne intencje mówiącego, takie jak pewność, prawdopodobieństwo czy rozkaz.

Przysłówki a czasy czasowników

Przysłówki w języku rosyjskim mogą również wpływać na znaczenie zdań w kontekście czasu. Użycie przysłówków z czasownikami w różnych czasach (przeszłym, teraźniejszym, przyszłym) może zmieniać sens wypowiedzi.

Czas przeszły:

 • Она вчера была у врача. (Ona wczoraj była u lekarza.)
 • Мы недавно закончили проект. (Niedawno skończyliśmy projekt.)

Czas teraźniejszy:

 • Он сейчас читает книгу. (On teraz czyta książkę.)
 • Мы всегда едим вместе. (Zawsze jemy razem.)

Czas przyszły:

 • Она завтра поедет в Москву. (Ona jutro pojedzie do Moskwy.)
 • Мы скоро начнем работать. (Wkrótce zaczniemy pracować.)

Właściwe użycie przysłówków z czasownikami w różnych czasach jest kluczowe dla precyzyjnego wyrażania myśli i planów.

Przysłówki w kontekście przeczeń

W języku rosyjskim przysłówki mogą być używane również w zdaniach przeczących, co dodatkowo podkreśla lub zmienia znaczenie wypowiedzi.

Przykłady z przeczeniem:

 • Он никогда не опаздывает. (On nigdy się nie spóźnia.)
 • Она нигде не может найти свои ключи. (Ona nigdzie nie może znaleźć swoich kluczy.)

Użycie przysłówków w przeczeniach pomaga w wyrażaniu negatywnych informacji i podkreśla brak pewnych działań czy stanów.

Znajomość przysłówków i ich funkcji w kontekście czasowników, aspektów, trybów i przeczeń jest niezbędna dla pełnej i dokładnej komunikacji w języku rosyjskim.

Przysłówki w języku rosyjskim

Złożone przysłówki i ich zastosowanie

W języku rosyjskim, oprócz prostych przysłówków, występują również złożone przysłówki, które składają się z więcej niż jednego słowa. Złożone przysłówki często dodają precyzji i szczegółowości wypowiedzi, dzięki czemu stają się one bardziej wyraziste i dokładne. Przykłady takich przysłówków obejmują wyrażenia idiomatyczne oraz frazeologiczne.

Przykłady złożonych przysłówków:

 • С утра до вечера (od rana do wieczora)
 • В последнее время (ostatnio)
 • На всякий случай (na wszelki wypadek)
 • Без всякого сомнения (bez wątpienia)

Tworzenie złożonych przysłówków

Złożone przysłówki często tworzy się poprzez połączenie przysłówków z innymi częściami mowy, takimi jak przyimki, rzeczowniki, czy przymiotniki. Te konstrukcje mogą być stałymi wyrażeniami lub bardziej elastycznymi połączeniami, które można dostosować do kontekstu wypowiedzi.

Stałe wyrażenia:

 • Из года в год (z roku na rok)
 • До сих пор (do tej pory)

Elastyczne połączenia:

 • В течение дня (w ciągu dnia)
 • Сразу же после (zaraz po)

Przysłówki w połączeniach z przyimkami

Przyimki odgrywają kluczową rolę w tworzeniu złożonych przysłówków. Przyimki takie jak „в”, „на”, „с”, „без” często łączą się z przysłówkami i rzeczownikami, tworząc wyrażenia, które określają miejsce, czas, sposób lub inne okoliczności wykonywanej czynności.

Przykłady:

 • В отличие от (w przeciwieństwie do)
 • На глазах (na oczach)
 • С помощью (za pomocą)

Funkcje złożonych przysłówków

Złożone przysłówki pełnią wiele funkcji w zdaniu, podobnie jak przysłówki proste, ale dodają dodatkowy poziom szczegółowości i złożoności. Mogą one wyrażać:

Czas:

 • Мы работали с утра до вечера. (Pracowaliśmy od rana do wieczora.)
 • Он вернётся через пару часов. (On wróci za parę godzin.)

Miejsce:

 • Они сидели рядом с нами. (Oni siedzieli obok nas.)
 • Она ждала у входа. (Czekała przy wejściu.)

Sposób:

 • Он сделал это без всяких проблем. (Zrobił to bez żadnych problemów.)
 • Она выполнила задание с лёгкостью. (Wykonała zadanie z łatwością.)

Stopień i intensywność:

 • Он был в высшей степени удовлетворён. (Był w najwyższym stopniu zadowolony.)
 • Это случилось совсем недавно. (To się stało całkiem niedawno.)

Złożone przysłówki w literaturze i codziennej mowie

W literaturze złożone przysłówki często są używane do tworzenia bardziej obrazowych i sugestywnych opisów, które pomagają budować atmosferę i nastrój opowieści.

Przykład literacki:

 • Ночь была **необычайно тиха, и в воздухе висела странная, напряжённая тишина. (Noc była niezwykle cicha, a w powietrzu unosiła się dziwna, napięta cisza.)

W codziennej mowie złożone przysłówki pomagają w precyzyjnym przekazywaniu informacji oraz w wyrażaniu bardziej złożonych myśli i uczuć.

Przykład codzienny:

 • На всякий случай, возьми зонт. (Na wszelki wypadek weź parasol.)

Znajomość złożonych przysłówków i ich zastosowanie w różnych kontekstach pozwala na bardziej złożoną i wyrafinowaną komunikację w języku rosyjskim.