Tryb warunkowy w języku rosyjskim

0
9
4/5 - (1 vote)

1. Definicja i Zastosowanie Trybu Warunkowego

Tryb warunkowy, znany w języku rosyjskim jako условное наклонение, jest kluczowym elementem gramatyki, pozwalającym na wyrażanie sytuacji hipotetycznych, życzeń oraz spekulacji. Jest to forma gramatyczna, która pozwala mówiącemu na przedstawienie wydarzeń, które mogą się wydarzyć pod pewnymi warunkami, lub które mogłyby się wydarzyć, gdyby pewne warunki zostały spełnione.

Podstawowe Zasady Trybu Warunkowego

Tryb warunkowy w języku rosyjskim tworzy się poprzez połączenie czasownika w czasie przeszłym z partykułą „бы”. Partykuła ta jest nieodmienna i pozostaje taka sama niezależnie od osoby czy liczby. Oto kilka przykładów:

 • Ja бы сделал (Ja bym zrobił)
 • Она бы пошла (Ona by poszła)
 • Мы бы написали (My byśmy napisali)

Zastosowanie Trybu Warunkowego

Tryb warunkowy ma kilka głównych zastosowań:

 1. Wyrażenie Życzeń: Tryb warunkowy często jest używany do wyrażania życzeń lub marzeń, które są obecnie niemożliwe do spełnienia. Na przykład:
  • Я бы хотел поехать в Париж (Chciałbym pojechać do Paryża)
  • Она бы мечтала стать актрисой (Ona marzyłaby o zostaniu aktorką)
 2. Hipotetyczne Sytuacje: Używamy trybu warunkowego, aby mówić o sytuacjach hipotetycznych, które mogą się wydarzyć w przyszłości lub mogły się wydarzyć w przeszłości. Na przykład:
  • Если бы у меня было время, я бы помог тебе (Gdybym miał czas, pomógłbym ci)
  • Если бы она знала, она бы пришла (Gdyby ona wiedziała, przyszłaby)
 3. Propozycje i Sugestie: Tryb warunkowy jest także używany do składania propozycji lub sugestii. Na przykład:
  • Ты бы пошёл со мной в кино? (Poszedłbyś ze mną do kina?)
  • Мы бы могли начать проект завтра (Moglibyśmy zacząć projekt jutro)

Specyficzne Konstrukcje

W języku rosyjskim występują również specyficzne konstrukcje, w których tryb warunkowy jest używany w połączeniu z innymi elementami zdania:

 • Unikanie powtórzeń: W celu uniknięcia powtórzeń, partykuła „бы” może być przeniesiona na początek zdania lub zdania podrzędnego.
  • Бы вы знали, сколько всего мы прошли (Gdybyście wiedzieli, ile przeszliśmy)
  • Если бы ты мог, ты бы пришёл раньше (Gdybyś mógł, przyszedłbyś wcześniej)

Zrozumienie trybu warunkowego w języku rosyjskim jest niezbędne dla każdego, kto chce mówić płynnie i precyzyjnie. Poprzez opanowanie jego definicji i zastosowania, uczący się mogą wyrażać bardziej złożone myśli, formułować życzenia, przedstawiać hipotetyczne sytuacje oraz składać propozycje i sugestie. Regularna praktyka i zwracanie uwagi na poprawne użycie partykuły „бы” pomoże w pełnym zrozumieniu i skutecznym stosowaniu trybu warunkowego.

2. Struktura Trybu Warunkowego

Tryb warunkowy w języku rosyjskim ma unikalną i specyficzną strukturę, którą warto dokładnie zrozumieć, aby móc poprawnie konstruować zdania warunkowe. W tej sekcji omówimy szczegółowo budowę trybu warunkowego, prezentując przy tym liczne przykłady.

Podstawowa Konstrukcja Trybu Warunkowego

Podstawowa struktura trybu warunkowego w języku rosyjskim polega na użyciu czasownika w formie przeszłej, do którego dodaje się partykułę „бы”. Partykuła ta jest stała i nie zmienia się niezależnie od osoby czy liczby. Oto ogólna konstrukcja:

czasownik w czasie przeszłym+быczasownik w czasie przeszłym+бы

Przykłady:

 • Я бы сделал (Ja bym zrobił)
 • Она бы пошла (Ona by poszła)
 • Мы бы написали (My byśmy napisali)

Formy Czasownika w Czasie Przeszłym

Czasownik w trybie warunkowym musi być w formie przeszłej. Poniżej przedstawiamy, jak wygląda odmiana czasowników regularnych w czasie przeszłym dla różnych osób i liczb:

 • Он / Она / Оно делал / делала / делало (robił / robiła / robiło)
 • Они делали (robili)

Przykłady Zastosowania w Zdaniach

Aby lepiej zrozumieć, jak konstruować zdania warunkowe, spójrzmy na kilka praktycznych przykładów:

 1. Jedna osoba, liczba pojedyncza:
  • Я бы прочитал эту книгу, если бы у меня было время. (Przeczytałbym tę książkę, gdybym miał czas.)
  • Он бы пошёл на вечеринку, если бы не был занят. (Poszedłby na imprezę, gdyby nie był zajęty.)
 2. Kilka osób, liczba mnoga:
  • Мы бы поехали на море, если бы у нас были деньги. (Pojechalibyśmy nad morze, gdybyśmy mieli pieniądze.)
  • Они бы купили дом, если бы нашли хороший. (Kupiliby dom, gdyby znaleźli dobry.)

Warunki i Rezultaty

W języku rosyjskim, podobnie jak w wielu innych językach, zdania warunkowe składają się z dwóch części: warunku i rezultatu. Część warunkowa zazwyczaj zaczyna się od „если” (jeśli), a część rezultatu używa trybu warunkowego.

Przykład zdania warunkowego:

 • Если бы я знал, я бы пришёл раньше. (Gdybym wiedział, przyszedłbym wcześniej.)

Warto zauważyć, że partykuła „бы” może być używana zarówno w części warunkowej, jak i rezultatywnej, co pozwala na większą elastyczność w konstruowaniu zdań.

Przeniesienie Partykuły „бы”

W niektórych przypadkach, aby uniknąć powtórzeń lub podkreślić pewne elementy zdania, partykuła „бы” może być przeniesiona na początek zdania podrzędnego lub na początek całego zdania.

Przykład:

 • Бы вы знали, сколько всего мы прошли. (Gdybyście wiedzieli, ile przeszliśmy.)

Ćwiczenia Praktyczne

Aby utrwalić poznane informacje, warto wykonać kilka ćwiczeń praktycznych. Można na przykład przetłumaczyć zdania z języka polskiego na rosyjski, zwracając uwagę na poprawne użycie form przeszłych czasowników i partykuły „бы”.

Przykłady ćwiczeń:

 1. Przetłumacz zdanie: „Gdybyśmy mieli więcej czasu, zwiedzilibyśmy cały kraj.”
 2. Stwórz zdanie warunkowe używając czasownika „работать” (pracować) w pierwszej osobie liczby pojedynczej.

Znajomość struktury trybu warunkowego jest kluczowa dla poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim. Opanowanie tych podstaw pozwala na tworzenie bardziej zaawansowanych konstrukcji językowych i lepsze wyrażanie swoich myśli w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

3. Rodzaje Zdań Warunkowych

W języku rosyjskim, podobnie jak w wielu innych językach, istnieją różne typy zdań warunkowych, które są używane do wyrażania warunków o różnym stopniu prawdopodobieństwa. W tej sekcji omówimy trzy główne rodzaje zdań warunkowych: zrealizowane warunki, możliwe warunki oraz niemożliwe warunki.

1. Zrealizowane Warunki (Реальные Условия)

Zrealizowane warunki odnoszą się do sytuacji, które miały miejsce w przeszłości i są faktem. Te zdania wyrażają rzeczywiste wydarzenia, które miały konkretne skutki.

Konstrukcja

W zdaniach zrealizowanych używa się czasownika w czasie przeszłym bez potrzeby stosowania trybu warunkowego.

Przykłady

 • Если он пришёл вовремя, то он успел на поезд. (Jeśli przyszedł na czas, to zdążył na pociąg.)
 • Если она приготовила ужин, то все были довольны. (Jeśli ugotowała obiad, to wszyscy byli zadowoleni.)

2. Możliwe Warunki (Возможные Условия)

Możliwe warunki dotyczą sytuacji, które mogą się wydarzyć w przyszłości, jeśli pewne warunki zostaną spełnione. Te zdania wyrażają potencjalne sytuacje, które są realne i mogą się zdarzyć.

Konstrukcja

W zdaniach możliwych warunków używa się czasownika w czasie teraźniejszym lub przyszłym w części warunkowej, oraz czasownika w trybie oznajmującym w części rezultatywnej.

Przykłady

 • Если он придёт вовремя, он успеет на поезд. (Jeśli przyjdzie na czas, zdąży na pociąg.)
 • Если она приготовит ужин, все будут довольны. (Jeśli ugotuje obiad, wszyscy będą zadowoleni.)

3. Niemożliwe Warunki (Невозможные Условия)

Niemożliwe warunki odnoszą się do sytuacji hipotetycznych, które nie mogą się zdarzyć ani w przyszłości, ani w przeszłości. Te zdania wyrażają spekulacje i przypuszczenia dotyczące rzeczywistości, która jest niemożliwa do zaistnienia.

Konstrukcja

W zdaniach niemożliwych warunków używa się czasownika w czasie przeszłym w części warunkowej oraz czasownika w trybie warunkowym (czas przeszły + бы) w części rezultatywnej.

Przykłady

 • Если бы он пришёл вовремя, он бы успел на поезд. (Gdyby przyszedł na czas, zdążyłby na pociąg.)
 • Если бы она приготовила ужин, все бы были довольны. (Gdyby ugotowała obiad, wszyscy byliby zadowoleni.)

Ćwiczenia i Praktyka

Aby lepiej zrozumieć różne rodzaje zdań warunkowych, warto przećwiczyć ich tworzenie i stosowanie. Poniżej znajdują się przykłady ćwiczeń:

 1. Przetłumacz zdania na język rosyjski, wybierając odpowiedni typ zdania warunkowego:
  • Jeśli jutro będzie ładna pogoda, pójdziemy na spacer.
  • Gdyby on nie zapomniał kluczy, nie musielibyśmy czekać na zewnątrz.
  • Jeśli oni skończyli pracę na czas, to możemy teraz odpocząć.
 2. Stwórz własne zdania warunkowe dla poniższych sytuacji:
  • Warunek: dostać awans, Rezultat: kupić nowy samochód.
  • Warunek: zdać egzamin, Rezultat: iść na wakacje.
  • Warunek: znaleźć portfel, Rezultat: oddać go właścicielowi.

Praktyczne Wskazówki

 1. Zwróć uwagę na kontekst: Kontekst zdania często pomoże zdecydować, który typ warunku jest odpowiedni.
 2. Używaj właściwej formy czasownika: Pamiętaj o poprawnym użyciu czasowników w czasie przeszłym, teraźniejszym lub przyszłym w zależności od typu zdania warunkowego.
 3. Ćwicz regularnie: Regularne ćwiczenia i tworzenie zdań warunkowych pomoże w opanowaniu tej trudnej, ale ważnej struktury gramatycznej.

Opanowanie różnych typów zdań warunkowych jest kluczowe dla płynnej komunikacji w języku rosyjskim. Poprzez zrozumienie i praktykę tych struktur, uczący się mogą lepiej wyrażać hipotetyczne sytuacje, planować przyszłość oraz analizować przeszłość.

4. Typowe Błędy i Jak Ich Unikać

Nauka trybu warunkowego w języku rosyjskim może być wyzwaniem, zwłaszcza dla osób, które nie są rodzimymi użytkownikami tego języka. Istnieje kilka typowych błędów, które często popełniają uczący się. W tej sekcji omówimy najczęstsze błędy i przedstawimy wskazówki, jak ich unikać, aby poprawnie i płynnie posługiwać się trybem warunkowym.

1. Niewłaściwe Stosowanie Partykuły „бы”

Błąd

Jednym z najczęstszych błędów jest niewłaściwe umiejscowienie partykuły „бы” w zdaniu. Często zdarza się, że partykuła jest pomijana lub umieszczana w niewłaściwej części zdania.

Poprawne Zastosowanie

Partykuła „бы” powinna być użyta bezpośrednio po czasowniku w formie przeszłej.

 • Błędnie: Если бы я делала, это было бы легко.
 • Poprawnie: Если бы я делала это, было бы легко.

2. Niewłaściwa Forma Czasownika

Błąd

Używanie niewłaściwej formy czasownika jest kolejnym powszechnym błędem. Często uczący się używają form teraźniejszych lub przyszłych zamiast przeszłych w trybie warunkowym.

Poprawne Zastosowanie

W trybie warunkowym czasownik zawsze powinien być w formie przeszłej.

 • Błędnie: Если я буду делать, это будет легко.
 • Poprawnie: Если бы я делала, это было бы легко.

3. Błędne Konstrukcje Zdań Warunkowych

Błąd

Nieprawidłowe konstruowanie zdań warunkowych, gdzie warunek i rezultat są nieprawidłowo połączone.

Poprawne Zastosowanie

W zdaniach warunkowych warunek (если бы) powinien być oddzielony od rezultatu (бы + czasownik w przeszłym).

 • Błędnie: Если бы я знал это бы сделал.
 • Poprawnie: Если бы я знал, я бы это сделал.

4. Pomijanie Partykuły „бы” w Zdaniach Warunkowych

Błąd

Częstym błędem jest pomijanie partykuły „бы”, co całkowicie zmienia znaczenie zdania.

Poprawne Zastosowanie

Partykuła „бы” jest kluczowa dla wyrażenia trybu warunkowego i nie może być pomijana.

 • Błędnie: Если я знал, я сделал это.
 • Poprawnie: Если бы я знал, я бы это сделал.

5. Używanie Formy Oznajmującej Zamiast Warunkowej

Błąd

Używanie formy oznajmującej (czas teraźniejszy lub przyszły) zamiast warunkowej (czas przeszły + бы).

Poprawne Zastosowanie

W zdaniach warunkowych należy używać formy przeszłej z partykułą „бы”.

 • Błędnie: Если он придёт вовремя, он успеет на поезд.
 • Poprawnie: Если бы он пришёл вовремя, он бы успел на поезд.

Wskazówki i Strategie Unikania Błędów

 1. Regularna Praktyka: Regularnie ćwicz tworzenie zdań warunkowych, aby opanować poprawne struktury i formy czasowników.
 2. Kontekst: Zawsze analizuj kontekst zdania, aby upewnić się, że używasz właściwego typu warunku (możliwy, niemożliwy, zrealizowany).
 3. Sprawdzanie: Po napisaniu zdania warunkowego, sprawdź, czy partykuła „бы” jest umieszczona poprawnie i czy czasowniki są w odpowiednich formach przeszłych.
 4. Czytanie i Słuchanie: Czytaj teksty w języku rosyjskim i słuchaj rozmów, aby zobaczyć, jak rodowici użytkownicy języka używają trybu warunkowego w praktyce.

Praktyczne Ćwiczenia

Aby lepiej zrozumieć i unikać typowych błędów, warto wykonywać ćwiczenia, które pomagają utrwalić zasady trybu warunkowego.

 1. Popraw błędne zdania:
  • Если я буду знать, я сделал бы это.
  • Если он придёт, он был бы счастлив.
 2. Przetłumacz na rosyjski:
  • Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym nowy samochód.
  • Jeśli ona przygotowała kolację, wszyscy będą zadowoleni.
 3. Tworzenie własnych zdań: Spróbuj stworzyć zdania warunkowe na podstawie własnych doświadczeń lub hipotetycznych sytuacji.

Poprawne używanie trybu warunkowego jest kluczowe dla płynnej i precyzyjnej komunikacji w języku rosyjskim. Unikanie typowych błędów i regularne ćwiczenie pomoże uczącym się w opanowaniu tej skomplikowanej, ale fascynującej struktury gramatycznej.

5. Ćwiczenia i Praktyka

Aby opanować tryb warunkowy w języku rosyjskim, niezbędna jest regularna praktyka i wykonywanie różnych ćwiczeń. Poniżej przedstawiamy kilka rodzajów ćwiczeń, które pomogą w utrwaleniu zasad i poprawnym stosowaniu trybu warunkowego.

Ćwiczenie 1: Tłumaczenie Zdań

Zadanie: Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na rosyjski, zwracając uwagę na poprawne użycie trybu warunkowego.

 1. Gdybym miał więcej czasu, nauczyłbym się nowego języka.
 2. Jeśli on by przyszedł wcześniej, moglibyśmy zacząć spotkanie na czas.
 3. Gdyby ona wiedziała, co się stało, nie poszłaby tam sama.
 4. Gdybyśmy wygrali na loterii, kupilibyśmy nowy dom.
 5. Jeśli oni by zrozumieli problem, rozwiązanie byłoby prostsze.

Ćwiczenie 2: Poprawa Błędnych Zdań

Zadanie: Popraw poniższe zdania, które zawierają błędy w użyciu trybu warunkowego.

 1. Если бы я буду иметь время, я бы посетил музей.
 2. Она бы пришла, если бы знала об этом раньше.
 3. Если бы мы выиграем, мы бы праздновали всю ночь.
 4. Он бы помог, если бы ты попросила.
 5. Если я найду ключи, я бы открыл дверь.

Ćwiczenie 3: Tworzenie Zdań

Zadanie: Stwórz zdania warunkowe na podstawie podanych sytuacji.

 1. Warunek: więcej pieniędzy, Rezultat: podróż do Japonii.
 2. Warunek: skończyć wcześniej pracę, Rezultat: iść na spacer.
 3. Warunek: zdać egzamin, Rezultat: świętować z przyjaciółmi.
 4. Warunek: znać odpowiedź, Rezultat: odpowiedzieć poprawnie.
 5. Warunek: znaleźć portfel, Rezultat: oddać właścicielowi.

Ćwiczenie 4: Rozpoznawanie Typów Zdań Warunkowych

Zadanie: Określ, czy poniższe zdania są możliwymi, niemożliwymi czy zrealizowanymi warunkami.

 1. Если бы она приготовила ужин, все бы были довольны.
 2. Если он придёт вовремя, он успеет на поезд.
 3. Если бы мы знали это, мы бы не пошли туда.
 4. Если он купил билет, он уже в театре.
 5. Если бы у меня были деньги, я бы купил эту книгу.

Ćwiczenie 5: Praktyczne Dialogi

Zadanie: Napisz krótkie dialogi, w których używasz trybu warunkowego. Skoncentruj się na różnych kontekstach, takich jak rozmowa o przyszłych planach, hipotetyczne sytuacje czy spekulacje o przeszłości.

Przykładowy Dialog

 • Osoba A: Если бы ты мог путешествовать в любую страну, куда бы ты поехал?
 • Osoba B: Я бы поехал в Японию. А ты?
 • Osoba A: Я бы поехал в Италию, если бы у меня было достаточно денег.

Ćwiczenie 6: Uzupełnianie Zdań

Zadanie: Uzupełnij zdania, dodając odpowiednią formę czasownika w trybie warunkowym.

 1. Если бы я ___ (знать) об этом раньше, я бы ___ (подготовиться) лучше.
 2. Она бы ___ (прийти) на вечеринку, если бы её ___ (пригласить).
 3. Мы бы ___ (поехать) на море, если бы ___ (быть) отпуск.
 4. Если бы он ___ (сказать) мне, я бы ___ (помочь) ему.
 5. Они бы ___ (купить) новый дом, если бы ___ (выиграть) в лотерею.

Ćwiczenie 7: Przetłumacz na Język Ojczysty

Zadanie: Przetłumacz poniższe zdania z języka rosyjskiego na język polski.

 1. Если бы я был тобой, я бы не делал этого.
 2. Она бы написала письмо, если бы знала адрес.
 3. Если бы у нас было больше времени, мы бы посмотрели фильм.
 4. Он бы пошёл с нами, если бы не был занят.
 5. Если бы они нашли работу, они бы переехали в другой город.

Regularne wykonywanie tych ćwiczeń pomoże utrwalić zasady trybu warunkowego i poprawić umiejętności językowe. Praktyka w tłumaczeniu, poprawianiu błędów, tworzeniu zdań oraz rozpoznawaniu różnych typów warunków jest kluczowa dla płynnego i poprawnego posługiwania się językiem rosyjskim.