Strona bierna w języku rosyjskim

0
9
2/5 - (1 vote)

1. Definicja i Zastosowanie Strony Biernej

Czym jest strona bierna? Strona bierna, znana również jako strona pasywna, to konstrukcja gramatyczna, w której podmiot zdania jest odbiorcą czynności, a nie jej wykonawcą. W języku rosyjskim strona bierna jest używana do podkreślenia obiektu czynności lub do sytuacji, gdy wykonawca czynności jest nieznany, nieważny lub oczywisty. Przykładowe zdanie w stronie biernej to: „Книга была прочитана.” (Książka została przeczytana).

Przykład porównawczy zdań w stronie czynnej i biernej:

 • Strona czynna: „Анна читает книгу.” (Anna czyta książkę.)
 • Strona bierna: „Книга читается Анной.” (Książka jest czytana przez Annę.)

Znaczenie strony biernej Strona bierna odgrywa istotną rolę w języku rosyjskim, umożliwiając mówcom skupienie się na obiekcie czynności zamiast na wykonawcy. Jest szczególnie przydatna w oficjalnych dokumentach, tekstach naukowych, a także w literaturze i mediach, gdzie często podkreśla się wyniki działań, a nie same działania.

Kiedy używać strony biernej?

 1. Podkreślenie obiektu czynności: Kiedy ważniejsze jest, co zostało zrobione, a nie kto to zrobił. Przykład: „Письмо было отправлено.” (List został wysłany.)
 2. Nieznany wykonawca: Gdy nie wiemy, kto wykonał daną czynność. Przykład: „Стекло было разбито.” (Szkło zostało rozbite.)
 3. Formalność i obiektywność: Strona bierna często pojawia się w formalnych tekstach, raportach i artykułach naukowych. Przykład: „Исследование было проведено учёными.” (Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców.)

Porównanie z innymi językami Podobnie jak w innych językach, takich jak angielski czy niemiecki, strona bierna w języku rosyjskim jest używana do podkreślenia obiektu czynności. Niemniej jednak, rosyjska strona bierna ma swoje specyficzne cechy, takie jak użycie czasowników w formach imiesłowowych i konstrukcje z czasownikiem „быть” (być).

Przykłady zdań w stronie biernej:

 • „Задание было выполнено вовремя.” (Zadanie zostało wykonane na czas.)
 • „Дверь была закрыта.” (Drzwi zostały zamknięte.)
 • „Доклад был написан студентом.” (Raport został napisany przez studenta.)

Strona bierna jest zatem ważnym narzędziem językowym, które pozwala na różnorodne sposoby wyrażania informacji i nadawania odpowiedniego kontekstu w zależności od sytuacji komunikacyjnej. W dalszych rozdziałach artykułu omówione zostaną szczegółowo konstrukcje gramatyczne, użycie strony biernej w różnych czasach oraz aspekty praktyczne jej zastosowania.

2. Konstrukcja Gramatyczna

Tworzenie strony biernej

Tworzenie strony biernej w języku rosyjskim wymaga zastosowania odpowiednich form czasowników oraz konstrukcji gramatycznych. Podstawowym elementem jest czasownik w formie imiesłowu biernego (страдательный причастие), który najczęściej jest tworzony przez dodanie odpowiednich końcówek do podstawowej formy czasownika.

Imiesłowy bierne w języku rosyjskim

 • Dla czasowników pierwszej koniugacji: podstawowa forma czasownika + -емый/-емый или -имый. Przykład: делать (robić) – делаемый (robiony).
 • Dla czasowników drugiej koniugacji: podstawowa forma czasownika + -имый. Przykład: видеть (widzieć) – видимый (widzialny).

W stronie biernej często stosuje się również czasownik „быть” (być) w odpowiedniej formie czasowej, aby wskazać czas, w którym czynność została wykonana. Na przykład, aby stworzyć zdanie w czasie przeszłym, użyjemy formy przeszłej czasownika „быть” oraz imiesłowu biernego:

 • „Письмо было написано.” (List został napisany.)

Odmiana przez przypadki

Strona bierna w języku rosyjskim wpływa także na odmianę przez przypadki. Obiekt czynności, czyli podmiot zdania w stronie biernej, przyjmuje przypadek mianownikowy (именительный падеж), natomiast wykonawca czynności (jeśli jest wymieniony) przyjmuje przypadek narzędnikowy (творительный падеж).

Przykłady:

 • Strona czynna: „Анна пишет письмо.” (Anna pisze list.)
 • Strona bierna: „Письмо написано Анной.” (List jest napisany przez Annę.)

Imiesłowy bierne w różnych czasach

 • Czas teraźniejszy: „Книга читается.” (Książka jest czytana.)
 • Czas przeszły: „Книга была прочитана.” (Książka została przeczytana.)
 • Czas przyszły: „Книга будет прочитана.” (Książka będzie przeczytana.)

Zasady tworzenia strony biernej

 • Wybierz czasownik w odpowiedniej formie imiesłowu biernego.
 • Użyj czasownika „быть” w odpowiedniej formie czasowej, jeśli jest to konieczne.
 • Odmień obiekt czynności przez przypadki zgodnie z regułami strony biernej.

Przykłady zdań w stronie biernej z uwzględnieniem powyższych zasad:

 • „Дом строится рабочими.” (Dom jest budowany przez robotników.)
 • „Проект будет завершён завтра.” (Projekt będzie ukończony jutro.)
 • „Доклад был представлен на конференции.” (Raport został przedstawiony na konferencji.)

Dzięki znajomości tych zasad, użytkownicy języka rosyjskiego mogą tworzyć poprawne zdania w stronie biernej, co jest szczególnie przydatne w formalnych i oficjalnych kontekstach. W następnej części artykułu przyjrzymy się bliżej użyciu strony biernej w różnych czasach i aspektach, co pozwoli na pełniejsze zrozumienie i stosowanie tej konstrukcji gramatycznej.

3. Użycie w Różnych Czasach i Aspektach

Czas przeszły, teraźniejszy i przyszły

Strona bierna w języku rosyjskim może być używana w różnych czasach, co pozwala na precyzyjne określenie momentu wykonania czynności. Przyjrzyjmy się, jak tworzyć zdania w stronie biernej w czasie przeszłym, teraźniejszym i przyszłym.

Czas przeszły Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie przeszłym, należy użyć formy przeszłej czasownika „быть” oraz imiesłowu biernego w formie przeszłej.

Przykłady:

 • „Письмо было написано.” (List został napisany.)
 • „Дом был построен в прошлом году.” (Dom został zbudowany w zeszłym roku.)
 • „Фильм был снят известным режиссёром.” (Film został nakręcony przez znanego reżysera.)

Czas teraźniejszy W czasie teraźniejszym używamy imiesłowu biernego w formie teraźniejszej. Czasownik „быть” nie jest zwykle używany w czasie teraźniejszym w stronie biernej.

Przykłady:

 • „Книга читается студентом.” (Książka jest czytana przez studenta.)
 • „Проект выполняется командой.” (Projekt jest realizowany przez zespół.)
 • „Письмо отправляется каждое утро.” (List jest wysyłany każdego ranka.)

Czas przyszły Aby stworzyć zdanie w stronie biernej w czasie przyszłym, używamy formy przyszłej czasownika „быть” oraz imiesłowu biernego.

Przykłady:

 • „Письмо будет написано завтра.” (List zostanie napisany jutro.)
 • „Дом будет построен к следующему году.” (Dom zostanie zbudowany do przyszłego roku.)
 • „Фильм будет снят новым режиссёром.” (Film zostanie nakręcony przez nowego reżysera.)

Aspekty dokonane i niedokonane

W języku rosyjskim, podobnie jak w wielu innych językach słowiańskich, czasowniki mają aspekty dokonane (perfektywne) i niedokonane (imperfektywne). Aspekt dokonany wskazuje na zakończenie czynności, podczas gdy aspekt niedokonany wskazuje na czynność trwającą lub powtarzającą się.

Aspekt dokonany Zdania w stronie biernej z czasownikami dokonanymi wskazują na zakończenie czynności.

Przykłady:

 • „Доклад был написан к сроку.” (Raport został napisany na czas.)
 • „Мост будет построен к следующему месяцу.” (Most zostanie zbudowany do przyszłego miesiąca.)
 • „Картина была нарисована известным художником.” (Obraz został namalowany przez znanego artystę.)

Aspekt niedokonany Zdania w stronie biernej z czasownikami niedokonanymi wskazują na trwającą lub powtarzającą się czynność.

Przykłady:

 • „Дом строится с прошлого года.” (Dom jest budowany od zeszłego roku.)
 • „Проект выполняется каждый месяц.” (Projekt jest realizowany co miesiąc.)
 • „Книга читается с большим интересом.” (Książka jest czytana z dużym zainteresowaniem.)

Różnice w użyciu aspektów

Znajomość różnic między aspektami jest kluczowa dla poprawnego użycia strony biernej w języku rosyjskim. Wybór odpowiedniego aspektu pozwala precyzyjnie wyrazić, czy czynność została zakończona, czy jest w trakcie wykonywania.

Podsumowując, zrozumienie, jak tworzyć zdania w stronie biernej w różnych czasach i aspektach, jest niezbędne dla skutecznego porozumiewania się w języku rosyjskim. W następnym rozdziale omówimy praktyczne aspekty użycia strony biernej, co pozwoli lepiej zrozumieć jej zastosowanie w codziennym języku oraz w literaturze i mediach.

4. Strona Bierna w Praktyce

Codzienne użycie

Strona bierna w języku rosyjskim znajduje szerokie zastosowanie w codziennych rozmowach, szczególnie gdy chcemy skupić się na obiekcie czynności, a nie na jej wykonawcy. Poniżej przedstawiamy kilka typowych sytuacji, w których używana jest strona bierna:

 1. Podkreślenie obiektu czynności
  • „Эта книга была прочитана многими студентами.” (Ta książka została przeczytana przez wielu studentów.)
  • „Новая школа будет построена в нашем районе.” (Nowa szkoła zostanie zbudowana w naszej dzielnicy.)
 2. Opis procedur i procesów
  • „Машина была отремонтирована на станции техобслуживания.” (Samochód został naprawiony w stacji obsługi technicznej.)
  • „Все документы были подписаны директором.” (Wszystkie dokumenty zostały podpisane przez dyrektora.)
 3. Informacje o zdarzeniach, w których wykonawca jest nieznany lub nieważny
  • „Окно было разбито.” (Okno zostało rozbite.)
  • „Ключи были найдены на улице.” (Klucze zostały znalezione na ulicy.)

Literatura i media

Strona bierna jest również powszechnie stosowana w literaturze, mediach i innych tekstach pisanych, aby nadać narracji bardziej formalny i obiektywny ton. Poniżej kilka przykładów:

 1. Literatura
  • „В доме Пушкина было написано множество стихотворений.” (W domu Puszkina zostało napisanych wiele wierszy.)
  • „Роман был издан в 1859 году.” (Powieść została wydana w 1859 roku.)
 2. Artykuły prasowe
  • „Новый закон был одобрен парламентом.” (Nowa ustawa została zatwierdzona przez parlament.)
  • „Выставка была организована местным музеем.” (Wystawa została zorganizowana przez lokalne muzeum.)
 3. Oficjalne raporty i dokumenty
  • „Исследование было проведено международной группой учёных.” (Badanie zostało przeprowadzone przez międzynarodową grupę naukowców.)
  • „Отчёт был представлен на конференции.” (Raport został przedstawiony na konferencji.)

Typowe zwroty i wyrażenia w stronie biernej

W języku rosyjskim istnieje wiele zwrotów i wyrażeń, które często występują w stronie biernej. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 • „Как было сказано ранее…” (Jak zostało powiedziane wcześniej…)
 • „Считается, что…” (Uważa się, że…)
 • „Известно, что…” (Wiadomo, że…)
 • „Полагается, что…” (Zakłada się, że…)

Praktyczne wskazówki

Aby skutecznie używać strony biernej w języku rosyjskim, warto zwrócić uwagę na kilka praktycznych wskazówek:

 • Używaj strony biernej, gdy wykonawca czynności jest mniej ważny od samej czynności. Na przykład: „Проблема была решена.” (Problem został rozwiązany.)
 • Staraj się unikać nadmiernego stosowania strony biernej, aby nie uczynić tekstu zbyt formalnym i trudnym do zrozumienia. Na przykład, zamiast: „Доклад был написан студентом и был представлен на конференции,” można powiedzieć: „Студент написал доклад и представил его на конференции.”

Strona bierna jest potężnym narzędziem językowym, które umożliwia precyzyjne i efektywne przekazywanie informacji. Dzięki znajomości jej konstrukcji i zastosowań, użytkownicy języka rosyjskiego mogą wzbogacić swoje umiejętności komunikacyjne i lepiej zrozumieć różnorodne teksty pisane i mówione. W następnym rozdziale przyjrzymy się najczęstszym błędom związanym z użyciem strony biernej oraz sposobom ich unikania.

5. Najczęstsze Błędy i Jak Ich Unikać

Typowe błędy gramatyczne

Podczas nauki i używania strony biernej w języku rosyjskim, można napotkać różne trudności, które mogą prowadzić do błędów gramatycznych. Poniżej przedstawiamy najczęstsze błędy oraz sposoby ich unikania.

 1. Niewłaściwe użycie formy czasownika „быть”
  • Błąd: „Письмо быть написано.” (Błędna forma)
  • Poprawnie: „Письмо было написано.” (List został napisany.)
  • Wskazówka: Pamiętaj o odpowiedniej formie czasownika „быть” zgodnie z czasem i osobą.
 2. Nieprawidłowe użycie imiesłowu biernego
  • Błąd: „Письмо будет писан.” (Błędna forma)
  • Poprawnie: „Письмо будет написано.” (List będzie napisany.)
  • Wskazówka: Sprawdź poprawność imiesłowu biernego, zwracając uwagę na końcówki.
 3. Błędna odmiana przez przypadki
  • Błąd: „Письмо было написано Анна.” (Błędna odmiana)
  • Poprawnie: „Письмо было написано Анной.” (List został napisany przez Annę.)
  • Wskazówka: Pamiętaj o użyciu przypadku narzędnikowego dla wykonawcy czynności w stronie biernej.
 4. Nadmierne stosowanie strony biernej
  • Błąd: „Доклад был написан студентом и был представлен на конференции и был оценён профессором.” (Zbyt dużo strony biernej)
  • Poprawnie: „Студент написал доклад, представил его на конференции, a profesor go ocenił.” (Student napisał raport, przedstawił go na konferencji, a profesor go ocenił.)
  • Wskazówka: Używaj strony biernej z umiarem, aby tekst nie stał się zbyt formalny i trudny do zrozumienia.

Porady praktyczne

 1. Ćwicz tworzenie zdań w stronie biernej
  • Regularne ćwiczenia pomogą w opanowaniu konstrukcji gramatycznych. Twórz zdania w różnych czasach i aspektach, aby lepiej zrozumieć, jak działa strona bierna.
 2. Korzystaj z zasobów edukacyjnych
  • Używaj podręczników, kursów online oraz aplikacji językowych, aby ugruntować swoją wiedzę na temat strony biernej. Przykłady i ćwiczenia w nich zawarte są cennym źródłem nauki.
 3. Analizuj teksty pisane i mówione
  • Czytaj literaturę, artykuły prasowe i słuchaj mediów w języku rosyjskim, aby zobaczyć, jak strona bierna jest używana w praktyce. Analizuj zdania i staraj się zrozumieć, dlaczego użyto strony biernej w danym kontekście.
 4. Pisz i mów
  • Praktyka czyni mistrza. Pisz własne teksty, używając strony biernej, i próbuj stosować ją w rozmowach. Poproś native speakerów lub nauczycieli o sprawdzenie twoich tekstów i udzielenie wskazówek.

Ćwiczenia i zadania do samodzielnej pracy

Aby utrwalić zdobytą wiedzę, warto wykonywać różnorodne ćwiczenia i zadania, które pomogą w praktycznym zastosowaniu strony biernej:

 1. Tworzenie zdań: Napisz zdania w stronie czynnej i przekształć je na stronę bierną. Na przykład:
  • Strona czynna: „Мама готовит ужин.” (Mama gotuje kolację.)
  • Strona bierna: „Ужин готовится мамой.” (Kolacja jest gotowana przez mamę.)
 2. Uzupełnianie zdań: Uzupełnij zdania, używając odpowiednich form czasownika i imiesłowu biernego. Na przykład:
  • „Дом (строить) ______ рабочими.”
  • Poprawnie: „Дом строится рабочими.”
 3. Tłumaczenie zdań: Przetłumacz zdania z języka polskiego na rosyjski, używając strony biernej. Na przykład:
  • „Film został nakręcony przez znanego reżysera.”
  • Poprawnie: „Фильм был снят известным режиссёром.”

Podsumowując, unikanie typowych błędów i regularna praktyka to klucz do skutecznego opanowania strony biernej w języku rosyjskim. Dzięki temu będziesz mógł precyzyjnie wyrażać swoje myśli i lepiej rozumieć różnorodne teksty w tym języku.