Formy bezosobowe w języku rosyjskim

0
8
3/5 - (1 vote)

Wprowadzenie do form bezosobowych

Formy bezosobowe w języku rosyjskim stanowią istotny element gramatyki tego języka, umożliwiając wyrażanie czynności, stanów i zdarzeń bez konieczności określania konkretnego podmiotu. Są one szeroko stosowane w różnych kontekstach – od codziennej mowy, przez literaturę, aż po formalne i techniczne teksty. Poznanie i zrozumienie tych konstrukcji jest kluczowe dla pełnego opanowania języka rosyjskiego.

Definicja i cechy form bezosobowych

Formy bezosobowe to struktury gramatyczne, które nie mają jasno określonego wykonawcy czynności. Cechuje je brak podmiotu w zdaniu lub użycie podmiotu formalnego, który nie odnosi się do konkretnej osoby. W języku rosyjskim formy te mogą być tworzone na różne sposoby, wykorzystując m.in. czasowniki bezosobowe, konstrukcje z zaimkiem „оно”, a także formy zwrotne z zaimkiem „себя”.

Przykłady form bezosobowych

Jednym z najczęściej używanych czasowników bezosobowych jest „можно” (można). Przykład użycia: „Здесь можно сидеть” (Tutaj można siedzieć). W tym zdaniu nie ma konkretnego podmiotu, który by siedział – ważne jest jedynie to, że siedzenie jest dozwolone.

Innym przykładem jest czasownik „нельзя” (nie można), który wskazuje na zakaz: „Здесь нельзя курить” (Tutaj nie można palić). Ponownie, brak jest określonego wykonawcy czynności – zakaz dotyczy wszystkich osób w danym miejscu.

Konstrukcje z zaimkiem „оно” często występują w języku rosyjskim, szczególnie w zdaniach opisujących warunki atmosferyczne lub stany emocjonalne. Na przykład: „Оно холодно” (Jest zimno). Zaimka „оно” używa się tutaj jako podmiotu formalnego, który nie odnosi się do żadnej konkretnej osoby.

Znaczenie form bezosobowych w komunikacji

Formy bezosobowe odgrywają ważną rolę w komunikacji, umożliwiając wyrażanie ogólnych prawd, zakazów, nakazów oraz stanów bez wskazywania na konkretnych wykonawców czynności. Użycie tych form pozwala na przekazywanie informacji w sposób bardziej uniwersalny i obiektywny, co jest szczególnie istotne w tekstach formalnych i technicznych.

Ponadto, formy bezosobowe są nieodzownym narzędziem w literaturze, gdzie służą do tworzenia atmosfery, budowania napięcia oraz wyrażania wewnętrznych przeżyć bohaterów. Dzięki nim możliwe jest przedstawienie zdarzeń i stanów w sposób bardziej uniwersalny, co zwiększa ich oddziaływanie na czytelnika.

Poznanie i umiejętność stosowania form bezosobowych to kluczowy element nauki języka rosyjskiego, który pozwala na bardziej precyzyjne i zróżnicowane wyrażanie myśli oraz uczuć. W kolejnych rozdziałach omówimy szczegółowo różne rodzaje form bezosobowych oraz ich zastosowanie w praktyce.

Rodzaje form bezosobowych

Formy bezosobowe w języku rosyjskim można podzielić na kilka głównych kategorii. Każda z nich ma swoje unikalne cechy i zastosowania. Poniżej przedstawiamy najważniejsze rodzaje form bezosobowych, wraz z przykładami i omówieniem ich funkcji.

Czasowniki bezosobowe

Czasowniki bezosobowe to takie, które nie mają określonego podmiotu i często wyrażają stany, procesy lub konieczności. Przykłady to:

 • Можно (można): „Можно войти?” (Czy można wejść?)
 • Нельзя (nie można): „Здесь нельзя курить” (Tutaj nie można palić)
 • Пора (pora): „Пора идти” (Pora iść)

Czasowniki te są używane do wyrażania ogólnych zasad, reguł, możliwości lub niemożliwości wykonania danej czynności. W zdaniach z tymi czasownikami nie ma konkretnego podmiotu, a główny nacisk kładzie się na samą czynność lub stan.

Konstrukcje z zaimkiem „оно”

Konstrukcje z zaimkiem „оно” pełnią funkcję podmiotu formalnego, który nie odnosi się do konkretnej osoby, lecz do ogólnego stanu rzeczy. Przykłady:

 • Оно холодно (Jest zimno): „Оно здесь всегда холодно” (Tutaj zawsze jest zimno)
 • Оно темно (Jest ciemno): „Оно стало темно” (Zrobiło się ciemno)

Takie zdania często opisują warunki atmosferyczne, stany emocjonalne lub inne zjawiska niezależne od konkretnych osób. Zaimka „оно” używa się tutaj w roli neutralnego podmiotu, który pomaga skupić się na opisywanym stanie.

Formy z zaimkiem „себя”

Formy zwrotne z zaimkiem „себя” (siebie) są kolejnym typem konstrukcji bezosobowych, używanym do opisania czynności wykonywanych bez wyraźnego podmiotu. Przykłady:

 • Ведет себя странно (Zachowuje się dziwnie): „Он ведет себя странно” (On zachowuje się dziwnie)
 • Себя чувствовать (Czuć się): „Я чувствую себя хорошо” (Czuję się dobrze)

W takich zdaniach zaimek „себя” odnosi się do podmiotu, który wykonuje czynność na sobie samym, jednak konkretny wykonawca czynności nie jest zawsze jasno określony.

Bezosobowe konstrukcje gramatyczne

W języku rosyjskim istnieją również specjalne konstrukcje gramatyczne, które pełnią funkcję bezosobowych zdań. Są one często używane w tekstach technicznych, naukowych oraz urzędowych. Przykłady:

 • Необходимо (niezbędnie): „Необходимо принять меры” (Należy podjąć środki)
 • Должно быть (musi być): „Должно быть сделано” (Musi być zrobione)

Te formy wyrażają konieczność, obowiązek lub pewne zalecenia bez wskazywania konkretnego wykonawcy czynności, co pozwala na zachowanie obiektywności i formalnego tonu wypowiedzi.

Różnorodność form bezosobowych

Zrozumienie i umiejętność stosowania różnorodnych form bezosobowych jest kluczowe dla pełnej kompetencji językowej w rosyjskim. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne i efektywne komunikowanie stanów, procesów oraz zaleceń, co jest szczególnie ważne w wielu kontekstach komunikacyjnych, od codziennej mowy, przez literaturę, po teksty formalne. W kolejnych sekcjach omówimy zastosowanie form bezosobowych w różnych kontekstach, aby lepiej zrozumieć ich praktyczne znaczenie.

Użycie form bezosobowych w różnych kontekstach

Formy bezosobowe w języku rosyjskim są niezwykle wszechstronne i znajdują zastosowanie w wielu różnych kontekstach komunikacyjnych. Poniżej omówimy, jak te konstrukcje są wykorzystywane w języku potocznym, literaturze oraz w języku formalnym i technicznym.

W języku potocznym

W codziennej mowie formy bezosobowe są często używane do wyrażania opinii, spostrzeżeń, zaleceń oraz ogólnych stwierdzeń. Pozwalają one na wyrażenie myśli w sposób bardziej neutralny i uniwersalny, bez konieczności wskazywania konkretnego podmiotu.

Przykłady użycia:

 • Здесь нельзя курить (Tu nie można palić): Wyrażenie zakazu palenia w danym miejscu bez wskazywania konkretnej osoby.
 • Можно войти? (Czy można wejść?): Pytanie o zgodę na wejście, skierowane ogólnie, bez wskazywania adresata.
 • Кажется, что дождь собирается (Wydaje się, że będzie padać): Ogólne stwierdzenie na temat pogody, które nie wskazuje na konkretnego obserwatora.

Formy bezosobowe w języku potocznym pomagają w utrzymaniu płynności i naturalności rozmowy, umożliwiając skupienie się na czynności lub stanie, a nie na wykonawcy.

W literaturze

W literaturze formy bezosobowe odgrywają kluczową rolę w tworzeniu atmosfery, budowaniu napięcia oraz wyrażaniu wewnętrznych przeżyć bohaterów. Użycie tych konstrukcji pozwala na bardziej uniwersalne przedstawienie zdarzeń i emocji, co zwiększa oddziaływanie tekstu na czytelnika.

Przykłady użycia:

 • В комнате стало темно (W pokoju zrobiło się ciemno): Opis zmiany warunków oświetleniowych, który podkreśla atmosferę tajemniczości lub zagrożenia.
 • Казалось, что время остановилось (Wydawało się, że czas się zatrzymał): Wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera w sposób subiektywny, ale uniwersalny.
 • Было слышно, как ветер завывает за окном (Było słychać, jak wiatr wyje za oknem): Opis dźwięków otoczenia, który wzmacnia nastrój opowieści.

Dzięki formom bezosobowym autorzy mogą skutecznie przekazywać odczucia i wrażenia, które oddziałują na czytelnika niezależnie od jego osobistych doświadczeń.

W języku formalnym i technicznym

Formy bezosobowe są również powszechnie stosowane w tekstach formalnych i technicznych. Ich użycie pozwala na wyrażenie informacji w sposób obiektywny i neutralny, co jest szczególnie ważne w kontekście naukowym, urzędowym oraz zawodowym.

Przykłady użycia:

 • Необходимо соблюдать правила безопасности (Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa): Zalecenie dotyczące przestrzegania reguł bezpieczeństwa, wyrażone w sposób ogólny.
 • Требуется дополнительная информация (Wymagana jest dodatkowa informacja): Informacja o potrzebie uzyskania więcej danych, bez wskazywania konkretnej osoby, która tego wymaga.
 • Рекомендуется использовать защитное оборудование (Zaleca się używanie sprzętu ochronnego): Ogólne zalecenie dotyczące stosowania sprzętu ochronnego w określonych warunkach.

Formy bezosobowe w tekstach formalnych pomagają utrzymać profesjonalny ton wypowiedzi i skupić się na meritum sprawy, co jest kluczowe w wielu dziedzinach zawodowych i naukowych.

Podsumowanie znaczenia form bezosobowych

Użycie form bezosobowych w różnych kontekstach komunikacyjnych pokazuje ich wszechstronność i znaczenie w języku rosyjskim. Pozwalają one na wyrażanie myśli w sposób neutralny, uniwersalny i często bardziej precyzyjny. Znajomość tych konstrukcji i umiejętność ich stosowania jest niezbędna dla każdego, kto pragnie biegle posługiwać się językiem rosyjskim. W kolejnym rozdziale przyjrzymy się praktycznym wskazówkom dotyczącym nauki i stosowania form bezosobowych.

Praktyczne wskazówki dotyczące nauki i stosowania form bezosobowych

Opanowanie form bezosobowych w języku rosyjskim może być wyzwaniem, jednak znajomość kilku praktycznych wskazówek może znacząco ułatwić ten proces. W poniższym rozdziale przedstawimy strategie oraz ćwiczenia, które pomogą w nauce i poprawnym używaniu form bezosobowych.

Rozpoznawanie form bezosobowych

Pierwszym krokiem do opanowania form bezosobowych jest ich rozpoznawanie w tekstach oraz mowie. Ważne jest, aby zwracać uwagę na konstrukcje, w których brakuje określonego podmiotu lub używane są podmioty formalne.

Ćwiczenia rozpoznawania:

 1. Analiza tekstów: Czytaj krótkie teksty w języku rosyjskim, takie jak artykuły prasowe, fragmenty literatury czy dialogi z filmów, i podkreślaj zdania bezosobowe. Staraj się zrozumieć kontekst, w jakim są używane.
 2. Słuchanie nagrań: Słuchaj rosyjskich podcastów, audycji radiowych lub rozmów i zwracaj uwagę na bezosobowe formy używane przez native speakerów. Notuj przykłady i analizuj ich zastosowanie.

Tworzenie własnych zdań

Kolejnym krokiem jest aktywne tworzenie własnych zdań z użyciem form bezosobowych. Ważne jest, aby ćwiczyć różne rodzaje konstrukcji bezosobowych, takie jak czasowniki bezosobowe, konstrukcje z zaimkiem „оно” oraz formy zwrotne z zaimkiem „себя”.

Ćwiczenia tworzenia zdań:

 1. Tworzenie przykładów: Napisz po kilka zdań z użyciem różnych form bezosobowych. Przykłady mogą dotyczyć codziennych sytuacji, takich jak „Здесь можно сидеть” (Tutaj można siedzieć) lub „Мне кажется, что завтра будет дождь” (Wydaje mi się, że jutro będzie padać).
 2. Konstruowanie dialogów: Stwórz krótki dialog, w którym rozmówcy używają form bezosobowych do wyrażania swoich myśli, uczuć oraz spostrzeżeń. Ćwiczenie to pomoże w praktycznym zastosowaniu tych form w rozmowie.

Używanie form bezosobowych w mowie

Praktyczne zastosowanie form bezosobowych w mowie jest kluczowe dla osiągnięcia płynności językowej. Ważne jest, aby regularnie ćwiczyć mówienie, aby nabrać pewności siebie w używaniu tych konstrukcji.

Ćwiczenia mówienia:

 1. Konwersacje z partnerem językowym: Znajdź partnera do rozmowy, który również uczy się rosyjskiego lub jest native speakerem, i ćwiczcie rozmowy z użyciem form bezosobowych. Możecie na przykład dyskutować o pogodzie, planach na weekend czy codziennych czynnościach.
 2. Nagrywanie własnej mowy: Nagrywaj krótkie monologi na różne tematy, starając się używać jak najwięcej form bezosobowych. Następnie odsłuchuj nagrania i analizuj, gdzie możesz poprawić swoje umiejętności.

Zastosowanie w różnych kontekstach

Aby w pełni opanować formy bezosobowe, ważne jest, aby zrozumieć ich zastosowanie w różnych kontekstach – od codziennej mowy, przez literaturę, po teksty formalne i techniczne. Praktyka w różnych sytuacjach pomoże w lepszym zrozumieniu ich funkcji i poprawnym używaniu.

Ćwiczenia kontekstowe:

 1. Pisanie różnych rodzajów tekstów: Ćwicz pisanie krótkich tekstów w różnych stylach – od osobistych notatek, przez opowiadania, aż po raporty i artykuły. Staraj się w każdym z nich używać form bezosobowych odpowiednich dla danego stylu.
 2. Czytanie różnorodnych materiałów: Regularnie czytaj teksty w różnych stylach, takich jak literatura piękna, artykuły naukowe czy instrukcje techniczne, zwracając uwagę na użycie form bezosobowych. Analizuj, jak różni autorzy wykorzystują te konstrukcje w swoich tekstach.

Narzędzia i zasoby do nauki

Korzystanie z różnorodnych narzędzi i zasobów może znacznie ułatwić naukę form bezosobowych. Warto sięgać po podręczniki, aplikacje językowe, kursy online oraz materiały autentyczne, takie jak książki, filmy czy podcasty.

Polecane narzędzia:

 1. Podręczniki i gramatyki: Wybierz podręczniki i gramatyki specjalnie dedykowane nauce języka rosyjskiego, które zawierają rozdziały dotyczące form bezosobowych oraz ćwiczenia praktyczne.
 2. Aplikacje językowe: Skorzystaj z aplikacji językowych, takich jak Duolingo, Babbel czy Memrise, które oferują ćwiczenia z gramatyki i słownictwa, w tym z form bezosobowych.
 3. Kursy online: Zapisz się na kursy online, które oferują lekcje z native speakerami oraz interaktywne ćwiczenia z różnych aspektów języka rosyjskiego.

Opanowanie form bezosobowych w języku rosyjskim wymaga regularnej praktyki oraz świadomego stosowania poznanych zasad. Dzięki powyższym wskazówkom i ćwiczeniom możliwe jest osiągnięcie biegłości w używaniu tych ważnych konstrukcji językowych. W kolejnych sekcjach artykułu przyjrzymy się bardziej zaawansowanym aspektom form bezosobowych oraz ich roli w różnych dziedzinach języka rosyjskiego.

Zaawansowane aspekty form bezosobowych

Formy bezosobowe w języku rosyjskim są nie tylko podstawowym elementem gramatyki, ale również mają swoje bardziej zaawansowane zastosowania i subtelności, które warto poznać. W tym rozdziale omówimy kilka bardziej skomplikowanych aspektów tych konstrukcji, ich rolę w stylach literackich oraz niuanse, które mogą wpłynąć na ich poprawne użycie.

Złożone konstrukcje bezosobowe

W bardziej zaawansowanym użyciu języka rosyjskiego często spotyka się złożone formy bezosobowe, które mogą łączyć różne elementy gramatyczne i leksykalne, aby przekazać bardziej skomplikowane znaczenia. Przykłady takich konstrukcji obejmują połączenia czasowników bezosobowych z przyimkami, zaimkami czy czasownikami zwrotnymi.

Przykłady złożonych konstrukcji:

 • Можно было бы подумать, что… (Można by pomyśleć, że…): Konstrukcja używana do wyrażenia przypuszczenia lub możliwości.
 • Необходимо помнить о том, что… (Należy pamiętać o tym, że…): Wyrażenie zalecenia z dodatkowym kontekstem.
 • Кажется, что это должно быть сделано (Wydaje się, że to powinno być zrobione): Łączenie formy bezosobowej z modalnością, aby wyrazić konieczność.

Formy bezosobowe w stylach literackich

W literaturze rosyjskiej formy bezosobowe są często używane, aby wzmocnić wyrazistość opisu, nadać tekstowi głębszy sens lub podkreślić uniwersalność przedstawionych zjawisk. Autorzy literaccy wykorzystują te konstrukcje, aby przekazać uczucia, myśli i nastroje w sposób subtelny, a jednocześnie uniwersalny.

Przykłady literackiego użycia:

 • „Было тихо и пусто” (Było cicho i pusto): Tego typu zdania tworzą atmosferę i wprowadzają czytelnika w określony nastrój.
 • „Кажется, что все вокруг остановилось” (Wydaje się, że wszystko wokół się zatrzymało): Użycie form bezosobowych do oddania subiektywnych wrażeń bohatera.
 • „Не видно ни одной звезды на небе” (Nie widać ani jednej gwiazdy na niebie): Konstrukcja podkreślająca pewien stan rzeczy w sposób opisowy.

Niuanse i subtelności

Formy bezosobowe mogą zawierać pewne niuanse i subtelności, które wpływają na ich poprawne użycie i interpretację. Zrozumienie tych subtelności jest kluczowe dla bardziej zaawansowanych użytkowników języka rosyjskiego.

Przykłady subtelności:

 • Wybór formy czasownika: Niektóre czasowniki mają różne formy bezosobowe w zależności od kontekstu. Na przykład „нужно” (trzeba) i „необходимо” (konieczne) mogą być używane zamiennie, ale mają różne odcienie znaczeniowe.
 • Kontekst użycia: Kontekst, w jakim używane są formy bezosobowe, może zmieniać ich znaczenie. Na przykład „Кажется, что он прав” (Wydaje się, że ma rację) może mieć różne konotacje w zależności od sytuacji.
 • Intonacja i emocje: W mowie intonacja i emocjonalny ton mogą wpływać na odbiór form bezosobowych. Wyrażenie „Можно?” (Można?) może brzmieć inaczej w zależności od tonu głosu mówiącego.

Przykłady zastosowań w różnych dziedzinach

Formy bezosobowe są również używane w różnych dziedzinach życia, takich jak prawo, medycyna, technika czy biznes. W każdej z tych dziedzin mają one specyficzne zastosowania i są ważnym narzędziem komunikacji.

Przykłady zastosowań:

 • W prawie: „Нужно соблюдать закон” (Trzeba przestrzegać prawa): Użycie bezosobowej formy w celu wyrażenia ogólnego obowiązku.
 • W medycynie: „Необходимо следовать рекомендациям врача” (Należy przestrzegać zaleceń lekarza): Wyrażenie konieczności w kontekście zdrowotnym.
 • W technice: „Важно правильно настроить оборудование” (Ważne jest prawidłowe ustawienie sprzętu): Podkreślenie znaczenia prawidłowego działania urządzeń.

Zaawansowane aspekty form bezosobowych w języku rosyjskim obejmują złożone konstrukcje, ich zastosowanie w literaturze oraz subtelności, które wpływają na ich poprawne użycie. Zrozumienie tych elementów jest kluczowe dla pełnej kompetencji językowej i pozwala na bardziej precyzyjne i wyrafinowane komunikowanie się. W kolejnych sekcjach przyjrzymy się, jak te zaawansowane aspekty można wykorzystać w praktyce oraz jakie korzyści przynosi ich znajomość.